2021-06-22 12:43Pressmeddelande

Vården i Halland har fungerat väl trots pandemi

Halland har i nationell jämförelse lyckats mycket bra vad gäller att upprätthålla ordinarie vård under pandemin – trots en hög smittspridning. Det visar Hälso- och sjukvårdsrapporten 2021 som presenterades i dag.

Regionen ligger i topp, till exempel, när det gäller antal besök i primärvården.

– Det är värt att notera att vi även i rapporten kan se att vi klarat en så stor omställning utan för stora konsekvenser för övrig vård under den här tiden, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström.

Här är några resultat från Halland i undersökningen:

  • Halland har en väl fungerande primärvård och toppar antal mottagningsbesök 2020. Samtidigt har vi den lägsta minskningen jämfört med 2019 (–9 procent) jämfört med riket (–20 procent).
  • Halland toppar i antal tandvårdsbesök (vuxna över 24 år) även om minskningen varit stor –17 procent (riket –19).
  • Halland ligger i topp när det gäller antalet höftprotesoperationer och antalet har inte minskat alls jämfört med 2019 (riket –25 procent).

Hallänningarna har fortsatt stort förtroende för hur regionen hanterar pandemin. Sjuttiofem procent av invånarna har mycket eller ganska stort förtroende för Region Hallands hantering.

Rapporten belyser den ovisshet som finns nationellt kring utvecklingen den närmaste tiden:

  • Utmaningar som fanns före pandemin har förstärkts, till exempel, vad gäller tillgängligheten och kompetensförsörjning.
  • För att hantera den vård som behövt skjutas upp krävs flera olika insatser, till exempel, större samarbete med kringliggande regioner.
  • Färre cancerfall har upptäckts och det finns en oro att färre personer med symptom har sökt vård.

– Vi har ännu inte den fulla bilden av vad som kan komma som en konsekvenser av pandemin, avslutar hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström. Vi påminner återkommande om och hoppas att hallänningarna kontaktar vården om det finns behov.

 

Fakta Hälso- och sjukvårdsrapporten
Hälso- och sjukvårdsrapporten är en årligen återkommande rapport som beskriver läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av nationellt tillgängliga sjukvårdsdata. Fokus för årets rapport är ”Ett år med Corona”. I första hand är det utvecklingen i riket som behandlas, men med inslag av jämförelser mellan regionerna.

 Om du har frågor om statistiken kontakta:
Anders Thorstensson, utvecklingsstrateg, 072 171 53 58 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör
Johanna Wiechel-Steier