2018-12-13 13:40Pressmeddelande

Uppföljning Kompetenscentrum för utländsk vårdexamen vid Driftnämnden Närsjukvårds decembermöte

Uppföljning av Kompetenscentrum för utländsk vårdexamen och beslut om budget för 2019 stod på agendan när Driftnämnden Närsjukvård träffades för den här mandatperiodens sista sammanträde. 

26 läkare och tandläkare med utländsk examen har deltagit i Kompetenscentrums utbildningsprogram sedan terminsstart våren 2017. Projektet, som var ett uppdrag om två år, lämnade vid dagens möte sin slutrapport.

- Utvärderingen visar klart att kunskapen i det svenska språket är avgörande för om man lyckas att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden i det yrke man hade i sitt hemland, säger Tommy Rydfeldt (L), ordförande Driftnämnden Närsjukvård.

- Arbetsförmedlingen och andra ansvariga myndigheter måste se till att utbildningen i svenska blir bättre. Det är resursslöseri att inte använda den kompetens som många nyanlända har, menar Tommy Rydfeldt.

Av de 26 läkare och tandläkare som deltagit i programmet har fyra läkare fått svensk läkarlegitimation. Två läkare kommer att få sin legitimation inom de närmaste månaderna och 14 läkare samt fem tandläkare ska genomföra kunskapsprov. Utöver det har ett flertal läkare, tandläkare, sjuksköterskor och apotekare fått vägledning och handledning i sina processer mot svensk läkarlegitimation.

Kompetenscentrums syfte var att ta ett samlat grepp om utländsk vårdkompetens i Halland. Utbildningsprogrammet har bland annat innefattat klinisk handledning, riktlinjer för diagnostik och behandling, medicinsk terminologi, sjukvårdslära, kunskap om det svenska sjukvårdsystemet, integrationskunskap och Sveriges nutidshistoria. En röd tråd genom programmet har varit det svenska språket. Projektet var en gemensam satsning mellan Närsjukvården i Region Halland och Arbetsförmedlingen.

Vid dagens Driftnämndsmöte fastställdes även ett antal styrande dokument för 2019 – Internkontrollplan samt Budget och investeringsram för 2019.

- Närsjukvården har en ekonomi i balans och en budget som har förutsättningar att fortsätta med en god ekonomi, säger Tommy Rydfeldt.

- 2019 knyter vi förvaltningens verksamhetsplan än tydligare ihop med regionfullmäktiges mål och budget, säger Kaarina Sundelin, förvaltningschef Närsjukvården Halland. Det här innebär dock inte några stora nyheter för oss eftersom vi har strävat i den riktningen även i år. Det handlar bland annat om fortsatt aktivt arbetet med tillgänglighetsfrågor och samverkan med vår omvärld på olika sätt.

Länk till mötets handlingar: Driftnämnden Närsjukvård 2018-12-13

För mer information, vänligen kontakta:
Tommy Rydfeldt (L), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 072-726 48 30
Kaarina Sundelin, förvaltningschef Närsjukvården Halland, 010-206 97 80


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Närsjukvården
Anna Stålnacke