2021-02-10 13:07Pressmeddelande

Starka resultat, fortsatt pandemi och långsiktig målinriktning

Trots pandemin erbjöd Regionstyrelsens första, givetvis digitala, sammanträde 2021 exempel på en hel del ljusglimtar. Mötet avhandlade bland annat pandemiläge, ekonomiskt resultat, ny överenskommelse för hemsjukvård samt information om den årliga medarbetarundersökning som gjorts i Region Halland under hösten.

Ekonomiskt resultat

Årets ekonomiska resultat blev en konsekvens av ett annorlunda år där verksamheterna har behövt  hantera ett ovanligt osäkert och ansträngt läge. Balanskravsresultatet blev 797 miljoner kronor för 2020. Det stora överskottet är främst en konsekvens av en i grunden välskött ekonomi tillsammans med pandemirelaterade statsbidrag och minskad produktion. Resultatet påverkas också positivt av reavinster på värdepapper samt utvecklingsmedel som inte utnyttjats. Både kollektivtrafiken och besöksnäringen i Halland har påverkats av pandemin genom minskade intäkter.

- Det här året har visat hur kriser och oförutsedda händelser snabbt kan ändra de förutsättningar vi planerat för, konstaterar Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson. Både inom hälso- och sjukvården och inom arbetet med regional utveckling har man på olika sätt behövt ställa om eller anpassa verksamheten. Samtidigt har ett ökat antal digitala lösningar, inneburit en relativt god tillgänglighet.

Sedan pandemins start har nödvändiga justeringar gjorts efterhand och i takt med att förutsättningarna förändrats. De effekter och konsekvenser som pandemin har inneburit, har hanterats med inriktningen att i största möjliga mån fortsätta arbeta med verksamheterna enligt plan. Tillgängligheten till vård har minskat i Halland, samtidigt som den fortfarande är generellt högre i Halland än i resten av Sverige.

- Vi kan ännu inte veta hur mycket uppskjuten vård vi kommer att behöva hantera, men det är något vi räknar med, säger Mikaela Waltersson. Vi tror att det bästa vi kan göra i det här läget är att fortsätta vara flexibla och justera utifrån idag okända förutsättningar. Vårt fokus är fortsatt en stabil, långsiktig riktning och att vi samtidigt försöker underlätta för verksamheter och medarbetare att återhämta sig när pandemin lägger sig.

Pandemiläge

Smittläget är fortsatt högt i Halland och vaccinering pågår med en högre kapacitet än vaccinleveranserna medger. Provtagningskapaciteten är god och smittspårning görs i varje positivt fall. Sjukhuset är fortsatt belastat med många sjukhusvårdade. Samtidigt innebär den vaccinering mot covid-19 som sker, hopp.

- Vi har mycket smitta och det är en ansträngd situation för sjukhusets del, beskriver Mikaela Waltersson. Samtidigt kan jag se, att vi jämfört med andra län har varit mer förskonade vad gäller IVA-vårdade och avlidna till exempel, säger Mikaela Waltersson. Jag är också väldigt trygg med den planering och det arbete som görs kopplat till vaccineringen. Vi har tagit höjd för förändrade förutsättningar och säkrar en hög kapacitet som hela tiden ska ligga över planerad leverans av vaccin.

Medarbetarundersökning

Regionstyrelsen fick också information om resultaten av den medarbetarundersökning som gjordes i höstas. Totalt 6 496 personer, drygt 80 procent av alla regionens anställda, svarade på enkäten. Undersökningen mäter hållbart medarbetarengagemang i ett index uppdelat i tre kategorier: motivation, ledarskap och styrning. Här syns glädjande siffor där vi ser en positiv trend i Region Halland i de mätningar som skett under de senare åren. I undersökningen ställs också frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö samt om utsatthet på arbetsplatsen. Även inom dessa områden ses på regionnivå genomgående förbättrade resultat, även om det finns skillnader inom förvaltningar och yrkesgrupper.

- Det är en positiv utveckling vi ser, särskilt som denna undersökning genomfördes under en pandemi, betonar Mikaela Waltersson. Som alltid, behöver innehållet i medarbetarenkäterna brytas ned och arbete på varje enhet göras. Både för att stärka det som fungerar bra och för att förbättra där det finns utvecklingspotential.

Hemsjukvård

Hemsjukvård i Halland syftar till att säkra att personer som är av behov av vissa sjukvårdsinsatser hemma får detta på ett sammanhängande och tryggt sätt. Av den anledningen är det positivt att kommunen ansvarar för att tillhandahålla denna service för de som inte kan ta sig till vårdcentralen och som är inskrivna i hemsjukvården.

Ett nytt, reviderat avtal har nu tagits fram av representanter för kommunerna i Halland och Region Halland för att beslutas om i Regionfullmäktige samt i kommunernas respektive Kommunfullmäktige. Överenskommelse föreslås gälla från och med 2021-04-01 och till och med 2028-12-31.

- Det viktigaste för alla parter är att vi sätter individens behov framför de olika huvudmännens ansvarsområden och det har vi alla förutsättningar att lyckas med i och med det nya avtalet, berättar Mikaela Waltersson. Genom att, via avtalet, trygga gemensamma principer kring hemsjukvården och den ekonomiska överenskommelsen oss emellan, ska detta kunna vara reglerat på ett bra sätt under de 8 år som avtalet är tänkt att löpa.

Halland står starkt

Regionstyrelsen avslutade årets första möte med att konstatera att uthållighet, flexibilitet och långsiktighet är viktiga nyckelord för närvarande:

Jag är imponerad över vad en organisation som Region Halland har förmåga till vad gäller att lyckas göra anpassningar, ställa och upprätthålla kapacitet avslutar Mikaela Waltersson. Halland fortsätter att växa, vi har ett gott ekonomiskt resultat och fina, till och med förbättrade, resultat i medarbetarundersökningen. Med det kan Regionstyrelsen bara konstatera att Region Halland står mycket starkt trots den pandemi vi fortfarande befinner oss i.

Kontakt: Mikaela Waltersson, Regionstyrelsens ordförande, mikaela.waltersson@regionhalland.se 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.