2020-10-14 11:19Pressmeddelande

Stark ekonomi och oro för ökande smitta

Regionstyrelsens välfyllda oktobermöte bjöd bland annat på sedvanlig uppdatering av pandemiläget och hantering av årets influensavaccinering tillsammans med årets andra uppföljningsrapport. Även uppföljningsrapporten karaktäriserades av pandemins effekter.

Uppföljningsrapport 2 beskriver utvecklingen kopplat till budget fram till och med augusti och förändringar i prognosen. I årets andra rapport beskrivs en annorlunda tid där verksamheterna fått hantera ett osäkert och ansträngt läge. Balanskravsresultatet från föregående uppföljningsrapport förbättrades med 786 mnkr och prognostiseras till 888 mnkr. Det stora överskottet är främst en konsekvens av en i grunden välskött ekonomi tillsammans med pandemirelaterade ersättningar och minskad produktion.

- Vi gläder oss naturligtvis över att Halland går bra och står starkt, även under en pandemi, säger Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson.

Sedan pandemins start har läget följts och nödvändiga justeringar kunnat göras efterhand. De effekter och konsekvenser som pandemin har inneburit, har hanterats med inriktningen att i största möjliga mån fortsätta arbeta med verksamheterna enligt plan. Tillgängligheten till vård har minskat i Halland, samtidigt som den fortfarande är generellt högre i Halland än i resten av Sverige.

Rapporten beskriver också effekter som en ökande andel digitala vårdkontakter, men också minskad produktion. Något som bland annat blev en effekt av att många invånare valde att boka av sina planerade besök.

- Vi kan ännu inte säga hur pass stor den så kallade vårdskulden blir, säger Mikaela Waltersson. Därför är det bra att verksamheterna nu jobbar intensivt för att komma ikapp med de besök och operationer som behöver göras. Vi ser också hur en mängd pausade projekt kommer igång igen. Då är det viktigt att vi hittar en balans, så att det också finns tid för återhämtning för medarbetarna.

I rapporten beskrivs effekterna för Hallands näringsliv, kultursektorn och kollektivtrafiken som mycket kännbara. En rad insatser har vidtagits för att minska de negativa konsekvenserna. Kollektivtrafiken har drabbats hårdast med nästan ett halverat resande under en period.

- Vi har klarat oss bra historiskt genom kriser i Halland, berättar Mikaela Waltersson, så det finns gott hopp. Vi har också fått statliga medel som ersättning för coronarelaterade kostnader, som bland annat innebär att vi får ersättning för att stärka upp kollektivtrafiken och arbeta med att komma ikapp vårdskulden.

Samtidigt finns en oro inför den sedan några veckor tillbaka ökade smittspridningen globalt och lokalt. Hög provtagning, bred antikroppstestning och det arbete som sker genom den nya smittspårningsenheten bidrar till en god bild av läget. Flera utbrott är relaterade till fritidsaktiviteter och smittspridning på arbetsplatser.  Smittspridningen är just nu som störst i åldersgrupper i arbetsför ålder, till skillnad mot för några veckor sedan när åldersgruppen 20-30 var mest drabbad.

- Detta är en utveckling som är oroande, konstaterar Mikaela Waltersson. Vi måste fortsätta att följa rekommendationerna om att vara hemma vid minsta sjukdomssymtom, provta sig vid symtom samt ha god handhygien och hålla avstånd. Risken är att vi på nytt hamnar i en allvarlig situation där både individer och samhälle drabbas. Det påverkar naturligtvis också vår förmåga att komma ikapp med övriga behov och vårdinsatser inom Hälso- och sjukvården.

Planering pågår för att så småningom också kunna erbjuda vaccination för covid-19. Innan dess kommer årets influensavaccination att starta från och med tredje november. Eftersom riskgrupper riskerar att bli allvarligt sjuka, kommer Region Halland att besluta om avgiftsfri vaccination för personer som är 65 år och äldre samt övriga medicinska riskgrupper. Ett stort fokus ligger också på att kunna erbjuda en säker vaccination, där man därför i år behöver boka tid för vaccination.

Sammantaget konstaterade Regionstyrelsen att det nu är avgörande att fortsätta ta ansvar både för att hantera pandemiläget och göra nödvändiga insatser för att möta de effekter som beskrivs i uppföljningsrapporten.

- Det är mycket viktigt för oss att fortsätta bidra till stabilitet och därmed möjliggöra för verksamheterna att hantera ett arbete som både ska ha sikte på målen och samtidigt hantera en fortsatt osäker situation, avslutar Mikaela Waltersson.

 

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.