2021-10-13 12:24Pressmeddelande

Stark ekonomi och hållbar tillväxt på regionstyrelsens agenda

Hallands strategi för hållbar tillväxt har fått grönt ljus av regionstyrelsen och ska nu antas av regionfullmäktige i nästa steg. Andra punkter på regionstyrelsens onsdagssammanträde handlade om årets andra uppföljningsrapport och förberedelser inför de mark- och byggnadsåtgärder som behöver säkra upp den plats där palliativa vård bedrivits i Falkenberg.

Från Regional utvecklingsstrategi till Hallands strategi för hållbar tillväxt
I våras antogs Regional utvecklingsstrategi (RUS), en gemensam riktning för Hallands utveckling för Halland − Bästa Livsplatsen år 2035. RUS togs fram mellan kommuner, region, idéburen sektor, akademi, politik och näringsliv. Hallands strategi för hållbar tillväxt är en förlängning av RUS och har tagits fram i samma breda samverkan.

− Vi ser att vi behöver arbeta i olika plan. Att Halland ska växa hållbart är en avgörande framtidsfråga för alla som bor, verkar och vistas i länet. Vi måste värna de värden vi har, skapa tillväxt och arbetstillfällen, bidra till att minska utsläpp och arbeta för den miljö vi delar med hela världen. Det är inte en lätt ekvation och därför måste frågan upp på bordet, säger Helene Andersson (C), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.

Strategin sätter fokus på utveckling och hållbarhet med ett kortare och mer flexibelt perspektiv. Nästa steg är att Regionfullmäktige antar Hallands strategi för hållbar tillväxt den 27 oktober.

− Hallands framtid är en fråga vi äger tillsammans. Strategins uppgift är att vara en gemensam agenda för hållbar tillväxt. Vi står trygga i halländsk samverkan, en viktig framgångsfaktor för att Halland fortsätter gå bra, säger Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande.

Halland går fortsatt starkt
Årets andra uppföljningsrapport visar att Halland, i förhållande till riket, har en fortsatt stabil nivå för tillgänglighet inom vården. Halland är bland de tre regioner med bäst tillgänglighet vad gäller nybesök och operation eller åtgärd inom specialistsjukvården. Av de åtta fokusområden som beslutats i mål och budget för 2021 visar prognosen att regionen uppfyller sex av målen.

− Det är glädjande att vi har en så hög måluppfyllnad, särskilt under en period där vi har ställts inför ständiga förändringar och ett helt nytt läge inom vården och samhället i stort. Samtidigt har vi stora utmaningar framåt där alla resurser måste samverka för att säkra trygg och god vård till alla hallänningar, säger Mikaela Waltersson

Region Halland har fortsatt stark ekonomi, med ett förväntat överskott på 749 miljoner kronor för 2021. Överskottet består till stor del av statsbidrag där 660 miljoner kronor är kopplade till covid-19. Jämfört med budget motsvarar överskottet 5,4 procent.

− En stark ekonomi innebär på kortare sikt att vi hanterar uppkomna och kommande behov, exempelvis effekter i vården. Det betyder också att vi hanterar en balans mellan återhämtning och de kommande utvecklingsinsatser vi ser som ligger i linje med våra mål och strategier, säger Mikaela Waltersson. På längre sikt innebär en stark ekonomi att vi behöver fokusera våra insatser inom ramen för grön omställning och hållbar tillväxt. Det kan exempelvis innebära ytterligare insatser för kollektivtrafik och hållbart resande.

Förberedande åtgärder vid palliativ vårdavdelning
Regionledningen tog i slutet av mars 2021 beslut om att omedelbart evakuera den palliativa vårdavdelningen i Falkenberg. Anledningen var att geotekniska undersökningar visade sättningar i den slänt som finns i anslutning till byggnaden ner mot Ätran.

Ytterligare utredningar har nu gjorts som visar att byggnadens bärande delar är intakta, men att slänten behöver åtgärdas för att förhindra framtida ras. Nästa steg är en projektering av åtgärden som väntas färdigställas under hösten, samtidigt som Statens Geotekniska Institut granskar den lösning som tagits fram. Parallellt med åtgärderna som behöver göras av marken, pågår arbete med att hitta ersättningslokaler för palliativ vård.

− Palliativ vård ställer höga krav på kvalitet, både för patienter, anhöriga och medarbetare. Vårt fokus nu är att hitta ändamålsenliga lokaler för den vård vi vill kunna erbjuda, säger Mikaela Waltersson. Tyvärr har det visat sig det vara svårare än vi kunde förutsäga. Palliativ vård är föremål för ett ständigt pågående utvecklings- och förbättringsarbete, både nu och framöver.

Gemensam målbild för Halmstad centralstation
Halmstad centralstation behöver rustas för att kunna möta det behov en ökad befolkning och ett ökat resande kräver. Stationen behöver få förutsättningar för en ökad kapacitet, en ökad säkerhet och robusthet,  en förbättrad tillgänglighet och förbättrade resecentrumfunktioner.

Utöver tidigare åtgärder kring Halmstads station, med en tunnellösning för plattformsförbindelse, finns nu ett förslag som innebär att en ytterligare planskild plattformsförbindelse i form av en brolösning.

Parterna Region Halland, Halmstads kommun och Trafikverket är överens om att båda plattformsförbindelserna behövs för att den gemensamma målbilden för Halmstad centralstation ska kunna förverkligas.

Kontakt:
Mikaela Waltersson, regionstyrelsens ordförande, 070-325 42 15


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör
Johanna Wiechel-Steier