2020-02-05 14:00Pressmeddelande

Region Halland gör plusresultat

2019 års ekonomiska resultat sammanfattades för Regionstyrelsen som glädjande och att det går bra för verksamheten, samtidigt som det visar på vikten av att prognostisera och hantera ekonomin på ett ansvarsfullt och hållbart sätt även framöver.

Region Hallands resultat för 2019 blev 84 miljoner kronor i överskott* vilket motsvarar 0,8 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet är 72 miljoner kronor bättre än budget. Anledningarna till det positiva resultatet är flera: Den utveckling av verksamheten som skett på förvaltningarna innebär att vi kan erbjuda vård med hög kvalitet till nationellt sett låga kostnader. Vidare har de nationella besluten om statsbidrag tillfört mer pengar än vad verksamheterna har behövt öka sina kostnader för att uppfylla kraven för statsbidragen. Dessutom har skatteintäkterna har varit högre än förväntat samt att regionstyrelsen har vidtagit åtgärder som inneburit minskade kostnader för regionen.

Den stora differensen handlar främst om att de ekonomiska förutsättningarna på kort sikt har förändrats positivt för Region Halland, där nationella beslut om statsbidrag tagits samt att skatteintäkterna blev högre än förväntat. Dessutom har externa medel inom det regionala utvecklingsområdet tillkommit. Verksamheternas framgångsrika arbete har både inneburit att regionen kunnat göra anspråk på statsbidrag i stor utsträckning samt att kostnaderna i verksamheterna har begränsats. 

– Redan förra året kunde vi se en glädjande trend där verksamheterna arbetade framgångsrikt med att minska kostnaderna, förklarar regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson. Deras arbete har fortsatt och nu kan vi se effekter av det i form av en dämpad kostnadsökningstakt.

– En långsiktigt stabil ekonomi är oerhört viktigt för att skapa förutsättningar för nödvändigt utvecklings- och förändringsarbete och därför gäller också fortsatt att lägga ansvarsfulla prognoser och budgetar fortsätter Mikaela Waltersson. Vi behöver kunna förhålla oss till en snabb förändringstakt, nya ekonomiska förutsättningar och ändå ha en stabil långsiktig riktning. Tack vare verksamheternas arbete har vi totalt sett skaffat oss lite bättre förutsättningar för att driva en god och hållbar verksamhet framåt.

Bokslutsresultatet kompletteras med årsredovisning av måluppfyllelse inom hälso- och sjukvård samt regional utveckling senare i vår.

 

Fakta

*Balanskravsresultatet för 2019 är 84 miljoner kronor, exklusive orealiserade vinster på finansiella placeringar som uppgår till 190 miljoner kronor. För att nå målet om en långsiktigt god ekonomisk hushållning bör resultatnivån ligga på cirka 200 miljoner kronor, exklusive orealiserade finansiella vinster för Region Hallands del.

 

Kontaktuppgifter:

Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande, 070 325 42 15, Mikaela.Waltersson@regionhalland.se

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), regionstyrelsens andre vice ordförande, 070 922 83 11, Lise-Lotte.Benskold-Olsson@regionhalland.se


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.