2020-08-26 11:36Pressmeddelande

Pressmeddelande Regionstyrelsen 26 augusti

Stabilt läge inför hösten

Pandemiläget och dess effekter, konsekvenser och åtgärder stod i fokus under Regionstyrelsens första möte efter sommaruppehållet.

I ett läge med runt 10 nya fall per dag och ett lågt antal sjukhusvårdade har situationen inom hälso- och sjukvården i Halland varit god under sommarmånaderna.

- Det känns bra. Både att vi hade god beredskap för ett mycket sämre läge och att vi nu kan se att vi inte hamnade där, säger Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson.

Resursläget har också varit gott, där Region Halland kunnat erbjuda kommunerna skyddsutrustning och samordning av kommunikationsinsatser bland annat.

- Vi kan konstatera att vi hittills har tagit ett stort ansvar i Halland under pandemin, där samarbetet med kommunerna och länsstyrelsen fungerat väl, säger Mikaela Waltersson.

Även om tillgängligheten till vård har minskat som en följd av pandemin så har tillgängligheten också fortsatt varit generellt högre i Halland jämfört med riket. Arbetet under hösten kommer att fokusera på att öka tillgängligheten ytterligare och erbjuda ordinarie vård parallellt med fortsatt hantering av pandemin.

- För att klara detta behöver vi ha en fortsatt låg nivå av smitta i samhället och sjukhusvårdade, menar Mikaela Waltersson. Därför är det avgörande att fortsätta följa de rekommendationer som kvarstår.

Pandemin har också fört med sig effekter för Hallands näringsliv, kultursektorn och kollektivtrafiken, där en rad insatser vidtagits för att minska de negativa konsekvenserna. Bland annat har man erbjudit avstämningar och rådgivning, tagit fram hantering för varsel och omställningar samt startat arbete för kompetensutveckling av permitterad och varslad personal tillsammans med Högskolan i Halmstad och kommunerna. Resandet med kollektivtrafiken har i stort sett halverats, vilket fortsatt påverkar intäkterna. Påverkan på besöksnäringen mildrades något när de slopade reserestriktionerna innebar ett stort antal besökare och hemmasemestrande i Halland. Även kultursektorn har påverkats, där regionen därför omfördelat medel för att kunna ge expresstöd och stipendier till kulturaktörer.

- Coronapandemin har påverkat oss både på individ- och samhällsnivå, säger Mikaela Waltersson. Vi kan se att Halland klarat sig relativt väl genom tidigare kriser. Därför behöver vi hålla fast i den riktning vi har och det arbete som görs i så stor utsträckning som möjligt, samtidigt som vi behöver fortsatt beredskap för att sätta in snabba åtgärder när så krävs.

Regionstyrelsen konstaterade att Halland hittills hanterat pandemin på ett bra sätt och riktade ett tack till invånare, medarbetare och samarbetsparter:

-Så här långt har vi klarat oss bra under rådande omständigheter, tack vare engagerade medarbetare, invånarnas följsamhet till rekommendationerna och alla parters gemensamma uppslutning i ett mycket annorlunda läge.


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör
Johanna Wiechel-Steier