2020-11-25 13:29Pressmeddelande

Pressmeddelande Regionstyrelsen 25 november 2020

Framtidsfrågor och pandemi på årets sista sammanträde

Trots fortsatt arbete med rådande pandemi behandlades många framtidsfrågor under Regionstyrelsens sammanträde. Planering av halländsk infrastruktur, strategi och plan för kultur, principer för livsmedelsinköp och Region Hallands månadsrapport för januari till oktober.

Årets sista möte för Regionstyrelsen skedde digitalt i enlighet med rådande riktlinjer. De lokala allmänna råden förlängs i Halland till den 13 december, då nya nationella besked kommer. Dessutom förhåller sig Regionstyrelsen till den normering Regeringen hänvisade till i samband med att maxtaket för deltagande i allmänna sammankomster sattes till 8 personer.

- Tills vi får ny information sker våra möten digitalt, berättar Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson. Region Hallands övriga verksamheter anpassar sig också till detta, precis som vi hoppas att andra verksamheter och individer gör.

Pandemiläge i Halland

Smittläget i Halland är fortsatt allvarligt, kapaciteten för provtagning ansträngd och antalet sjukhusvårdade ligger mellan 15-20 patienter sedan ett par veckor. Samtidigt är ökningstakten dämpad som en följd av de skärpta råd som började gälla den 3 november i Halland

- I det läget vi befinner oss, känns det extra bra att vi nu också formellt tagit beslutet om extraersättningen till anställda om 5000 kr med decemberlönen, säger Mikaela Waltersson. Nu gäller det för oss alla att följa råden, både för att minska lidande, men också för sjukvårdspersonalens skull och för att vi inte ska behöva ha skärpningarna över allt för lång tid. Vi kan se att både besöksnäringen och andra serviceföretag drabbas hårt.

Månadsrapport

Den beslutade extraersättningen och ny prognos för skatteintäkter påverkar också det prognostiserade resultatet, som blir 798 mnkr för 2020. Överskottet kan till störst del förklaras av de krispaket med utökade statsbidrag som är ett resultat av pandemin.

- Överlag har vi fortsatt god tillgänglighet till vård trots pandemin, säger Mikaela Waltersson. I jämförelse med övriga regioner ligger vi bäst till vad gäller tillgänglighet till operationer och åtgärder. Det är helt klart framgångsrikt att hantera verksamheterna långsiktigt och enligt plan jämte det arbete som pandemin kräver.

Infrastruktur, trafikförsörjningsprogram och kollektivtrafikplanering

Infrastruktur och transportsystemet är centrala faktorer för att knyta ihop Halland med omvärlden, men också i arbetet med grön omställning. Trafikförsörjningsprogrammet ligger till grund för kollektivtrafikplaneringen. Kollektivtrafikplaneringen ska bidra till samhällsutveckling och möta hallänningarnas behov av resande. Programmet har tagits fram i nära dialog mellan de halländska kommunerna, grannregionerna och andra intressenter.

- Ett nytt och viktigt mål i trafikförsörjningsprogrammet handlar om att minska klimatpåverkan genom att fler väljer att resa med kollektivtrafik, säger Mikaela Waltersson. Målsättningen är att det kollektiva resandets marknadsandel ska vara minst 30% inom tio år.

Kollektivtrafiken är en viktig del i infrastrukturplaneringen och på nationell nivå har arbete inletts med ny infrastrukturplan. Regionsamverkan Sydsverige, som är ett samarbete mellan regionerna Halland, Skåne, Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg (RSS), har uppdaterat en gemensam beskrivning av infrastrukturbehoven för Sydsverige. Regionstyrelsen har idag ställt sig bakom beskrivningen genom ett så kallat ”positionspapper”.

- Det vi gemensamt vill är arbeta för att Sydsveriges transportsystem ska bidra till internationell och regional tillgänglighet, där vi vill prioritera västkustbanans dubbelspår säger Mikaela Waltersson.

Gemensamma principer för livsmedelsinköp i Halland

Inom området framtidsfrågor och grön omställning, avhandlades också nya gemensamma principer för livsmedelsinköp. Redan 2015 gav Chefsgrupp Halland kommunerna och regionen i uppdrag att ta fram upphandlingsområden som vi kan samverka kring. Ett sådant område är livsmedel. De gemensamma principerna som Regionstyrelsen ställde sig bakom, ska skapa förutsättningar för de offentliga köken i Halland att servera goda och hälsosamma måltider. De gemensamma principerna ska också innebära en besparing, stärka den småskaliga livsmedelsproduktionen i länet samt främja grön omställning.

- All livsmedelsproduktion som innebär låg miljöpåverkan kan på det här sättet främjas genom de här gemensamma principerna, beskriver Mikaela Waltersson. Detta är dessutom ytterligare ett område där vi gemensamt med kommunerna kan göra skillnad genom att ta ett viktigt gemensamt kliv mot ett hållbart Halland.

Kulturstrategi och kulturplan 2021-2024

Ännu ett ärende som beslutas av Regionfullmäktige och idag avhandlades i Regionstyrelsen, är förslaget till Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024. Genomförandestrategin syftar till att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin ”Halland - Bästa Livsplatsen 2035”, som nu är ute på remiss och kommer beslutas under 2021.

Ett annorlunda år

Regionstyrelsen konstaterade att ett fullmatat sammanträde avslutade året, som på många sätt varit omvälvande.

- Vi står stadigt i våra målsättningar trots att mycket blivit omkullkastat under ett år med en pandemi ingen kunde räkna med, konstaterar Mikaela Waltersson. Min förhoppning är att vi går in i 2021 stärkta och med många värdefulla erfarenheter.

Kontakt:

Mikaela Waltersson, Regionstyrelsens ordförande, tfn: 035-13 48 92Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör
Johanna Wiechel-Steier