2020-05-06 11:15Pressmeddelande

Pressmeddelande efter RS, 6/5 2020

Sedan Region Hallands senaste regionstyrelsemöte är läget i Region Halland fortsatt präglat av covid-19 och beredskap för olika scenarier.

Ökningen av antalet sjuka har varit relativt långsam under april. Det innebär att verksamheterna behöver planera både för ett utdraget förlopp, samtidigt som det behöver finnas beredskap för ett mer allvarligt läge med fler sjuka. Den omställning som skett inom slutenvård, närsjukvård och psykiatri behöver därför kvarstå samtidigt som en del av den planerade verksamhet som fått anstå, behöver tas upp igen.

– Det är en fortsatt oviss situation, konstaterar regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson. Ett måttligt antal patienter innebär ett nytt normalläge som vi kan behöva hantera under lång tid. Då behöver vi också se till att inte skjuta vårdbehov på framtiden. Vi behöver säkra en god vård både för covidpatienter och patienter med andra behov.

Inflödet av övrig sjukvård är fortsatt låg i förhållande till förra året och bemanningsläget under kontroll. Sjukskrivningar bland medarbetare, som kunde ses gå upp under en period, är nu enbart något förhöjd jämfört med normalläget. Kollektivtrafiken går som vanligt, men resandet minskade med 50% i april månad, vilket innebär ett intäktsbortfall med 1 mnkr om dagen. Kulturevenemang är fortsatt inställda, antalet varsel var 748 i april och gymnasieundervisning sker också fortsatt på distans.

– Vi behöver skapa förutsättningar för omfattningen av de utmaningar som vi i dagsläget inte vet så mycket om, säger Mikaela Waltersson. Kollektivtrafiken är en nyckelfaktor för Halland som region och skatteunderlaget kommer att minska. Detta kommer att påverka hur vi ska arbeta framöver med våra mål och strategier, för att i möjligaste mån skapa stabilitet i verksamheterna.

Regionstyrelsen avslutade mötet med att konstatera att distansmöten fungerar bättre och bättre och med en påminnelse till alla hallänningar:

– Trots att vi nog är många som upplever en viss coronatrötthet, vill vi från regionstyrelsens sida påminna om att även i vårvärmen fortsätta följa folkhälsomyndighetens och Smittskydd Hallands rekommendationer.

Frågor? Vänligen kontakta!
Mikaela Waltersson, regionstyrelsens ordförande, 070-325 42 15


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör
Johanna Wiechel-Steier