2020-02-05 10:54Pressmeddelande

Patienterna ger gott betyg till primärvården i Halland

I den Nationella patientenkäten placerar sig vårdcentralerna i Halland bättre än riket. Både de offentliga och de privata mottagningarna får ett gott betyg från patienterna i alla områden som undersökts.

I den Nationella patientenkäten placerar sig vårdcentralerna i Halland bättre än riket. Både de offentliga och de privata mottagningarna får ett gott betyg från patienterna i alla områden som undersökts.

Undersökningen genomfördes under slutet av 2019 och över 100 000 personer fördelade över landet har besvarat frågor om sin upplevelse av primärvården. I samtliga regioner har helhetsintrycket förbättrats och framför allt upplever patienterna att de blir bättre bemötta.

Totalt är det sju olika dimensioner som redovisas i mätningen: helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet.

Halland i topplacering
Primärvården i Halland placerar sig bättre än riket i samtliga områden i undersökningen.  Undersökningen visar att patienterna i Jämtland har bäst upplevelse av vården, tätt följt av Halland och Kalmar som fortsatt har nöjda patienter.

– Det är glädjande att patienterna har en god upplevelse av primärvården i Halland och är nöjda med det bemötande de får på sin vårdcentral. Vi har en erkänt hög kvalité inom hälso- och sjukvården i Halland och primärvården är en viktig del i den nära vården till invånarna, säger Ola Johansson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.Fakta/Nationell Patientenkät
Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner i Nationell Patientenkät. Utvärdering av primärvården sker vart annat år. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner. Enkäten skickas ut till patienter som besökt en hälsocentral eller vårdcentral under september månad. Svarsperioden var 17 oktober- 28 november 2019. Totalt har 100 583 personer, 15 år eller äldre som varit på ett läkarbesök, valt att besvara enkäten.

Här kan du se de nationella resultaten!


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg hälso- och sjukvård
Elisabeth Funkqvist