2021-06-14 13:16Pressmeddelande

Närsjukvården Halland gör lex Maria-anmälan

Närsjukvården Halland anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Händelsen rör en patient som kontaktade en vårdcentral på grund av smärta i övre delen av magen. Patienten blev omhändertagen på vårdcentralen, och ett flertal undersökningar gjordes över längre tid. Efterhand tillkom blödningar från tarmen, vilket patienten sökte för på sjukhusets akutmottagning. En remiss skickades till vårdcentralen för fortsatt utredning, dock remitterades patienten först efter ett antal månader till kirurg för koloskopi (undersökning av tarmen med fiberoptik). Undersökningen visade på tumör i nedre delen av tjocktarmen.

- Patienten är nu noggrant utredd av kirurger och kommer att bli opererad för sin tjocktarmstumör, säger Line Sjöström, chefläkare för Närsjukvården Halland.

Vårdcentralen har utrett händelsen och vidtagit ett flertal åtgärder för att minska risken för att något liknande kan hända igen.

- De åtgärder som genomförts handlar bland annat om att stärka utbildningsinsatserna för all personal gällande utredning av allvarliga symtom som skulle kunna bero på cancer, säger Line Sjöström. Rutiner för snabbt omhändertagande av patienter med dessa symtom har stärkts och dialog kring cancerdiagnoser görs numera regelbundet för att stärka kunskap och det interna lärandet kring cancerutredningar.

För mer information, kontakta:
Line Sjöström, chefläkare Närsjukvården Halland, nås via region Hallands växel, tfn 035-13 10 00.

Fakta om patientsäkerhet och lex Maria
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men, till att patienten blir helt bra.
Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.
Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Maria är att granska vårdgivarens utredning. Om IVO bedömer att vårdgivarens utredning följer gällande bestämmelser avslutar IVO ärendet.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
• ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
• har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
• ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Mer information om lex Maria på www.ivo.seOm Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Närsjukvården
Anna Stålnacke