2021-03-10 08:52Pressmeddelande

Närsjukvården Halland gör lex Maria-anmälan

Närsjukvården Halland anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Händelsen rör ett 12-årigt barn där vårdnadshavare kontaktade en vårdcentral på grund av att patienten fått ökad törst, trötthet och viktnedgång. Patienten erbjöds en tid hos läkare tre dygn senare, efter förestående helg. Man fick också rådet att återkomma om tillståndet försämrades under helgen. Vid läkarbedömningen upptäcktes diabetes som omhändertogs akut på sjukhuset. Fördröjningen i bedömningen medförde ett ökat vårdbehov på sjukhuset på grund av uttalad rubbning i syra-bas-balansen.

- Patienten har nu behandling för sin diabetes och har inte fått några men av händelsen, säger Anders Åkvist, chefläkare Region Halland.

Vårdcentralen har utrett händelsen och vidtagit flera åtgärder med anledning av det som hänt. Man har bland annat ökat bemanningen och även utökat användningen av ett digitalt rådgivningsstöd.

- Genom de åtgärder som vidtagits minskar risken för att något liknande kan hända igen, säger Anders Åkvist.

För mer information, kontakta:
Anders Åkvist, chefläkare Region Halland, nås via region Hallands växel, tfn 035-13 10 00.

Fakta om patientsäkerhet och lex Maria
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men, till att patienten blir helt bra.
Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.
Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Maria är att granska vårdgivarens utredning. Om IVO bedömer att vårdgivarens utredning följer gällande bestämmelser avslutar IVO ärendet.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
• ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
• har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
• ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.
Mer information om lex Maria på www.ivo.seOm Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Närsjukvården
Anna Stålnacke