2020-09-22 06:01Pressmeddelande

Närsjukvården Halland gör lex Maria-anmälan

Närsjukvården Halland anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Händelsen handlar om en patient som fallit och skadat handen. Patienten bedömdes omgående av läkare och röntgen visade inte på någon skelettskada. Patienten besökte samma dag arbetsterapeut. Men därefter tog det lång tid innan återbesök till läkare, vilket innebar att det dröjde drygt ett halvår innan magnetröntgen genomfördes och en ligamentskada konstaterades. Ortopeden bedömde att det gått för lång tid för att kunna operera. Handkirurgen har kopplats in för att bedöma om något ytterligare kan göras.

- Då patienten har kvarstående problem med nedsatt styrka och grepp i tummen, gör vi bedömningen att det rör sig om en vårdskada, säger Magnus Garell, tf. chefläkare Närsjukvården Halland.
- En av åtgärderna som vidtagits, för att liknande inte ska hända igen, handlar om förstärkta rutiner  för att vårdpersonalen tydligt ska informera patienter om att söka vård igen om de inte blivit bättre. Ibland kan den första undersökningen vid akut trauma försvåras av exempelvis smärta och svullnad, säger Magnus Garell.

För mer information, kontakta:
Magnus Garell, tf. chefläkare Närsjukvården Halland, nås via region Hallands växel, tfn 035-13 10 00.

 

Fakta om patientsäkerhet och lex Maria
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men, till att patienten blir helt bra.

Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Maria är att granska vårdgivarens utredning. Om IVO bedömer att vårdgivarens utredning följer gällande bestämmelser avslutar IVO ärendet.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
- ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
- har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
- ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Mer information om lex Maria på www.ivo.se

 

 Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Närsjukvården
Anna Stålnacke