2021-07-05 07:00Pressmeddelande

Närsjukvården Halland anmäler händelse till IVO enligt lex Maria

Närsjukvården Halland anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Händelsen handlar om en patient vid Folktandvården Söndrum som kommit akut för kontroll av tänder på grund av isning i underkäken. Undersökning gjordes av höger hörntand som bedömdes vara en framkommen permanenttand. Inga röntgenbilder togs vid besöket. Vid undersökning enligt åldersintervall påföljande år konstaterades att hörntanden var en mjölktand och att permanenttanden under inte kunnat växa fram som vanligt utan lagt sig i horisontalt läge. För patienten innebär det här fler tandvårdsbesök och ett ökat vårdbehov.

Folktandvården har utrett händelsen och vidtagit flera åtgärder med anledning av det som hänt. Den rutin som rör bettutveckling har förtydligats. Information kring rutin och lärdomar utifrån händelsen tas upp vid årets patientsäkerhetsronder. Specialist från tandregleringen har hållit extra utbildning kring rutinen och hur röntgenbilder ska tas för lägesbestämning. Extra utbildningsinsats görs också för nyanställda kring rutin och bedömning av bettutveckling.

- Vidare stärker vi upp att patienter i åldersspannet 9-12 år kallas för extra bettutvecklingskontroller utöver de vanliga undersökningarna för åldersintervallet vid behov. Genom de åtgärder som vidtagits minskar risken för att något liknande kan hända igen, säger Carin Wildstam, cheftandläkare Folktandvården Halland.

För mer information, kontakta:
Lena Sannabo Områdeschef Folktandvården Halland, alternativt Carin Wildstam, cheftandläkare Folktandvården Halland. Båda nås via Region Hallands växel, tfn 035-13 10 00.

 

Fakta om patientsäkerhet och lex Maria
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men, till att patienten blir helt bra.
Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Maria är att granska vårdgivarens utredning. Om IVO bedömer att vårdgivarens utredning följer gällande bestämmelser avslutar IVO ärendet.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
• ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
• har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
• ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.
Mer information om lex Maria på www.ivo.se

 

Pressmeddelandet publicerat av:
Anna-Karin Nilsson, kommunikation Närsjukvården Halland, tfn 0768-54 87 10.Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.