2021-02-11 15:30Pressmeddelande

Närsjukvården Halland anmäler händelse till IVO enligt lex Maria

Närsjukvården Halland anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Händelsen handlar om en patient vid Folktandvården Falkenberg där det vid återbesök framkommer att en utväxande hörntand skadat roten på en av framtänderna.

I samband med tandundersökning två år tidigare har tandläkare känt (palpation) på hur de framväxande hörntänderna ligger, utifrån den rutin som finns för undersökning. Rutinen har följts, men resultatet av den kliniska undersökningen och bedömningen av hörntändernas läge misstolkades. Vid återbesök framkommer skada på den ena framtanden på grund av den framväxande tandens placering och att eventuell skada på den andra granntanden inte kan uteslutas. Det här får till följd att patienten kommer att behöva långvarig tandvårdsbehandling där den skadade tanden måste tas bort och eventuellt implantat sättas in.

Händelsen har utretts och en handlingsplan upprättats. En åtgärd som genomförs är extra utbildningsinsatser för att öka kunskapen kring bedömning av överkäkständernas läge.

För mer information, kontakta:
Jelena Sannabo, områdeschef Folktandvården Halland, nås via Region Hallands växel, tfn 035-13 48 00.

 

Fakta om patientsäkerhet och lex Maria
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men, till att patienten blir helt bra.
Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.
 
IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Maria är att granska vårdgivarens utredning. Om IVO bedömer att vårdgivarens utredning följer gällande bestämmelser avslutar IVO ärendet.
 
Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
• ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
• har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
• ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Mer information om lex Maria på www.ivo.seOm Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Närsjukvården
Anna Stålnacke