2020-07-23 14:36Pressmeddelande

Närsjukvården Halland anmäler händelse till IVO enligt lex Maria

Närsjukvården Halland anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Händelsen handlar om att bedömningen av ett barn, som visade sig ha diabetes, försenades vid en BVC-mottagning. Barnet omhändertogs på sjukhus enligt ordinarie rutiner och fick inga bestående men. Närsjukvården, Hallands sjukhus, 1177 och SOS Alarm 112 har utrett händelsen. Även om barnet inte drabbats av några men har det funnits risk för en allvarlig vårdskada och händelsen anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria. SOS Alarm har också meddelat att de kommer att anmäla händelsen enligt lex Maria.

- Den berörda BVC-mottagningen har gjort flera åtgärder, bland annat ökat bemanningen och förbättrat kunskapsstödet för medarbetarna för att något liknande inte ska kunna hända igen. Nu har IVO i uppgift att granska om vår utredning av händelsen är tillräcklig och om de åtgärder vi genomfört är korrekta, säger Anders Åkvist, chefläkare i Närsjukvården.

För mer information, kontakta:
Anders Åkvist, chefläkare Närsjukvården Halland,
nås via region Hallands växel, tfn 035-13 10 00.

 

Fakta om patientsäkerhet och lex Maria:
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men, till att patienten blir helt bra.

Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Maria är att granska vårdgivarens utredning. Om IVO bedömer att vårdgivarens utredning följer gällande bestämmelser avslutar IVO ärendet.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Mer information om lex Maria på www.ivo.se

 

 Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.