2020-02-06 07:45Pressmeddelande

Närsjukvården Halland anmäler händelse till IVO enligt lex Maria

Närsjukvården Halland anmäler en händelse vid Folktandvården Nyhem till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Händelsen handlar om att patienter vid Folktandvården Nyhem i Halmstad kan ha undersökts med orena instrument. Händelsen har utretts och ett flertal förändringar i verksamheten har genomförts för att förhindra att något liknande kan inträffa igen. Bland annat har rutinerna i verksamheten förstärkts, personalplanering för sterilarbete ändrats och ny desinfektionsutrustning köpts in.

Omedelbart efter händelsen genomfördes provtagning av patienter för att upptäcka eventuell smitta. Provtagningen visar att inga patienter har burit på smitta som kan ha överförts till andra patienter.

- Det är mycket glädjande att inga patienter utsatts för smittrisk vid den här händelsen, säger Lena Sannabo, områdeschef för Folktandvården. Patientsäkerhet är viktigt för oss och i det ingår att lära sig när något sådant här händer. Kliniken har utrett och åtgärdat händelsen på ett mycket bra sätt. Det kommer att leda till en ännu säkrare tandvård i hela länet.

Den här typen av händelser ska även granskas av Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Sådan anmälan har nu genomförts.

För mer information, kontakta:
Lena Sannabo, områdeschef Folktandvården Halland, nås via region Hallands växel, tfn 035-13 10 00.

 

Fakta om patientsäkerhet och lex Maria
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men, till att patienten blir helt bra.
Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.
Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Maria är att granska vårdgivarens utredning. Om IVO bedömer att vårdgivarens utredning följer gällande bestämmelser avslutar IVO ärendet.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
• ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
• har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
• ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Mer information om lex Maria på www.ivo.seOm Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Närsjukvården
Anna Stålnacke