2018-10-09 10:40Pressmeddelande

Närsjukvården Halland anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg

I vården av en patient i livets slutskede inom hemsjukvården i Varberg uppmärksammades brister i uppföljningen av mat, dryck och tarmvanor. Närsjukvården Halland anmäler händelsen enligt lex Maria för granskning av IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

- Vi har gjort en intern utredning av händelsen och genomfört förändringar i rutinerna, säger Anders Åkvist, chefläkare Närsjukvården Halland. Vid den här typen av händelser ska även IVO granska ärendet och vi gör därför en anmälan enligt lex Maria. Såväl våra interna granskningar av händelser, som externa granskningar, är viktiga led i vårt kvalitetsarbete och vårt arbete med patientsäkerhet.

För mer information, kontakta:
Anders Åkvist, chefläkare Närsjukvården Halland, nås via region Hallands växel, tfn 035-13 10 00.

 

Fakta om patientsäkerhet
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
- Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
- Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
- Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Mer information på www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-MariaOm Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.