2020-02-20 12:29Pressmeddelande

Laholm ökade mest i Halland 2019

Den positiva befolkningsutvecklingen i Halland fortsatte även under 2019. Antalet invånare i länet ökade med 4 496 personer, vilket är något mindre än 2018. Procentuellt innebär det att Halland hade den tredje största folkökningen i landet 2019 efter Stockholms län och Uppsala län.

Hallands befolkning uppgick till 333 848 invånare den 31 december 2019. Halmstad, som passerade 100 000 invånare under 2018, hade vid det senaste årsskiftet en befolkning som uppgick till 102 767. I fem av länets kommuner ökade befolkningen och procentuellt ökade den mest i Laholm. I Hylte minskade befolkningen marginellt.

Invandring ligger fortfarande bakom en betydande del av folkmängdsökningen i Halland, men inte i lika stor utsträckning som de föregående åren. Invandringen svarade för 40 % av den totala folkökningen, att jämföra med 47 % 2018 och 54 % 2017. Födelseöverskott och inrikes flyttöverskott bidrar med andra ord till en större andel av befolkningstillväxten.

2019 hade samtliga kommuner i länet ett födelseöverskott och fem kommuner fick också ett tillskott via flyttningar från övriga landet. Födelseöverskott och inrikes flyttöverskott ligger relativt stabilt över tid. Invandringen varierar däremot beroende på förändringar i omvärlden och i nationell migrationspolitik. Det är alltså nivåerna på invandringen som till stor del förklarar variationerna i befolkningsutvecklingen över åren.


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg regional utveckling
Ingela Richardson