2021-06-28 13:00Pressmeddelande

Kvinnorna är nöjda med förlossningsvården i Halland

Att kvinnor är nöjda med vården inför, under och efter sin graviditet i Halland bekräftas av de första resultaten från den nationella Graviditetsenkäten.

Gravida och nyblivna mammor i hela landet har fått möjlighet att dela med sig av sina upplevelser av kvinnohälsovården och förlossningsvården genom Graviditetsenkäten. Under de fyra första månaderna har nära 52 000 kvinnor svarat på enkäten, varav drygt 2 100 kvinnor har gett sina synpunkter på den halländska vården. En stor majoritet är mycket nöjda med både vård och bemötande.

Resultaten visar att de allra flesta kvinnor i Region Halland är trygga med vården under graviditet och tiden efter. 91 procent skulle rekommendera sin kvinnohälsovård, och 93 procent sin förlossningsavdelning, till någon annan som är gravid och ska föda barn.

– Det är glädjande att så många kvinnor valt att svara på enkäten. Graviditetsenkäten ger blivande och nyblivna mammor en röst och en möjlighet att påverka vården. Vi är glada att många är nöjda med vården och bemötandet, men vi är inte framme än. Kvinnornas perspektiv och erfarenheter ger oss kunskap om hur vi kan fortsätta utveckla vården, säger Maud Ankardal, verksamhetschef för förlossningsvården, Hallands sjukhus.

I Region Halland finns också områden som kan förbättras ytterligare. Ett av dem är eftervården. Cirka en tredjedel av de som svarat på enkäten upplever att informationen om vad man kan förvänta sig om tiden efter förlossningen kan bli bättre. Ett annat område som går att utveckla är partnerns delaktighet.

– Eftervården involverar och belyser hela vårdkedjan med allt ifrån kvinnohälsovård, BB och barnhälsovård. Inom kvinnohälsovården pågår ett projekt att skapa en digital utbildning för de blivande föräldrarna. Utbildningen ska ge en ökad kunskap och trygghet och öka möjligheterna för att graviditeten, förlossningen och tiden därefter blir inkluderande och mer jämställd, betonar Katarina Sibelius, verksamhetschef för Kvinnohälsovården och Ungdomsmottagningen Halland.

Sveriges Kommuner och Regioner har gjort en sammanställning över de nationella resultaten. Där kan man se att 9 av 10 kvinnor kan tänka sig att rekommendera sin mödrahälsovård och sin förlossningsavdelning till någon annan som är gravid eller ska föda barn. Lika många har känt sig trygga och bemötta med respekt och värdighet. De allra flesta tycker också att barnmorskan var närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning man önskade. Utvecklingsområden nationellt är bland annat partners involvering, som påverkats av pandemin, samt eftervården.

Graviditetsenkäten är en nationell patientenkät som syftar till att ge gravida kvinnor och nyblivna mödrar en möjlighet att dela med sig av sina upplevelser av den egna hälsan i samband med graviditet och förlossning, samt erfarenheter av vården under och efter graviditet. Målsättningen är att öka kunskapen om vårdens kvalitet utifrån kvinnors perspektiv. Enkäten genomförs som en del i överenskommelsen mellan SKR och regeringen om en satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Enkäten skickas ut kontinuerligt till och med december 2022. Enkäten besvaras via 1177.se vid tre tillfällen – då kvinnan är i graviditetsvecka 25, åtta veckor efter förlossningen samt cirka ett år efter att barnet fötts. Läs mer om de samlade resultaten på SKR:s webbplats! 

Kontaktuppgifter:
Maud Ankardal, verksamhetschef för förlossningsvården, Hallands sjukhus, maud.ankardal@regionhalland.se, 070-916 27 99

Katarina Sibelius, verksamhetschef för kvinnohälsovården och ungdomsmottagningarna i Region Halland, katarina.sibelius@regionhalland.se, 079-065 01 66, 0733-84 08 98


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.