2020-10-01 07:37Pressmeddelande

Information från Driftnämnden Hallands sjukhus sammanträde 2020-09-30

Delårsuppföljningen visar att Hallands sjukhus snabbt lyckades ställa om verksamheten för att kunna hantera både pandemin och den akuta sjukvården.
- Det har varit en exceptionell tid som chefer och medarbetare hanterat på ett föredömligt sätt i samarbete med övriga förvaltningar i regionen. Fokus ligger nu på att omhänderta de uppdämda vårdbehoven och tillvara de lärdomar som pandemin gett oss så här långt, framhåller Christian Lidén, ordförande i Driftnämnden Hallands sjukhus.

År 2020 har hittills inneburit speciella förutsättningar för hälso- och sjukvården. Därför var det intressant för Driftnämnden Hallands sjukhus att ta del av uppföljningsrapporten för perioden januari till augusti.

Rapporten visar att sjukhuset genomfört ett omfattande omställningsarbete för att kunna hantera behovet av hälso- och sjukvård med de nya förutsättningar som epidemin lett till. För många medarbetare innebar detta förändrade arbetsuppgifter, nya arbetsplatser och nya arbetssätt.
Att bemanna verksamheten under sommaren blev också en extra utmaning som kunde lösas tack vare stor flexibilitet bland chefer och medarbetare och stöd från andra förvaltningar i Region Halland.

Patienterna har påverkats, främst genom att planerad vård som kan vänta har skjutits fram och att besöksrestriktionerna reducerat möjligheten att ha med sig närstående. En positiv effekt är att användandet av digitala lösningar ökat, till exempel digitala vårdmöten och självincheckning.

Christian Lidén, ordförande i nämnden, konstaterar att Hallands sjukhus fortfarande har en väldigt god tillgänglighet och att antalet som väntar på sitt besök eller behandling inte har ökat i den omfattning som man kunnat befara. Samtidigt visar uppföljningen att remissinflödet minskat och även besöken på akutmottagningarna, vilket gör det är svårt att veta hur vårdbehoven kommer att se ut framöver.

-Epidemivården har blivit en del av den ordinarie verksamheten och vi känner oss trygga med att det finns bra planer för hur vårdbehoven ska omhändertas under de kommande månaderna, säger Christian Lidén.

Länk handlingar, Driftnämnden Hallands sjukhus 2019-09-30

För mer information:
Christian Lidén (C), ordförande Driftnämnden Hallands sjukhus: 070-623 99 09
Carolina Samuelsson, sjukhuschef,  035-13 10 00 (televäxel)


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Hallands sjukhus
Marianne Kondrup