2020-10-05 11:01Pressmeddelande

Halländsk forskning sätter fokus på barns behov i vården

Porträttbild Carina Sjöberg. Foto: Magnus KarlssonPorträttbild Carina Sjöberg. Foto: Magnus Karlsson

Barn som är involverade och delaktiga i sin vård är mindre rädda och oroliga. Information, samspel med vårdpersonalen och miljön på sjukhuset har stor betydelse.

– Därför är det viktigt att vi inom hälso- och sjukvården har arbetssätt som stödjer detta, säger Carina Sjöberg, legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi.

I sin forskning belyser Carina vad ett barncentrerat förhållningssätt innebär i samband med att barn opereras eller sövs för påfrestande behandlingar.

I år blev FN:s barnkonvention lag i Sverige. Den handlar om att ta vara på barns intressen och låta dem komma till tals i alla beslut som rör dem. Carinas forskning knyter an till detta.

– Barn är enskilda individer som ska involveras och vara medaktörer i sin vård. Men vi behöver också ta hänsyn till att de är beroende av sin familj och av relationen till vårdpersonalen, förklarar hon.

I sin avhandling har Carina därför tagit omhand perspektiv från barn mellan 8 och 11 år, men också från föräldrar och hälso- och sjukvårdspersonal.

– Det är viktigt att de vuxna som ska stödja barnet har förståelse för att barn är unika och uppfattar saker ur sitt eget perspektiv, baserat på sina erfarenheter. Det här ställer naturligtvis stora krav även på de vuxna. Föräldrar ska vara stödjande i en situation där de själva är extra sårbara, säger Carina.

Viktigt med bekant miljö
Även den fysiska sjukhusmiljön spelar roll för att barn ska få en bra helhetsupplevelse. Många barn upplever att det är svårt att vara delaktiga och att ha kontroll över situationen i sjukhusmiljön, som kan upplevas både främmande och skrämmande.

– För barn som genomgår påfrestande behandlingar kan ett barncentrerat förhållningssätt och att olika procedurer genomförs i en vårdmiljö som barnen är familjära med bidra till en individuell och stödjande vård, säger Carina Sjöberg.

Forskning ger kraft för vidare utveckling
Josefine Roswall, verksamhetschef på barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus, gratulerar Carina Sjöberg till avhandlingen. På kliniken är man glad över den forskning Carina har gjort och betonar vikten av arbetet.

– Vi ska inte vara rädda för att fråga barn och ungdomar, och förstås även deras föräldrar, kring deras upplevelse av vården. Tillsammans och ofta med små justeringar kan vi göra vården tryggare och bättre. Kan det dessutom göras som forskningsstudier så ger det kraft att arbeta vidare med dessa viktiga frågor, säger Josefine.

Genom forskning utvecklas ny kunskap, och forskningen är en viktig del i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Carina Sjöberg är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi och har arbetat som anestesisjuksköterska i drygt 25 år. När hon påbörjade sitt forskningsprojekt arbetade hon vid operations- och intensivvårdskliniken vid Hallands sjukhus. Sedan januari 2019 arbetar hon som klinisk utbildningssamordnare vid FoU Halland. Den 25 september disputerade hon vid Högskolan i Halmstad.

För mer information, kontakta gärna Carina Sjöberg på tfn: 0729-71 00 61.

Foto: Magnus KarlssonOm Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsstrateg Hallands sjukhus
Charlotte Hallström -Johnsson