2020-03-24 10:30Pressmeddelande

Hallands sjukhus gör lex Maria-anmälan

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anmälan gäller en höggravid kvinna som inkommer till förlossningen i Varberg med svåra buksmärtor, men fosterövervakningen visar inte något alarmerande. Den sammanvägda bedömningen av patientens tillstånd leder inte till ett optimalt övervägande av ovanliga risker och komplikationer.

När tillståndet för den födande kvinnan hastigt försämras görs ett akut kejsarsnitt. Operationen visar att livmodern brustit och patienten behöver intensivvård. Barnet överlever och får intensivvård, men avlider senare till följd av skador som uppkom vid förlossningen. 

– Att livmodern brister är väldigt ovanligt och symtomen är ospecifika. I det här fallet är det svårbedömt om man hade kunnat  identifierat risken tidigare och på så sätt förbättrat möjligheterna till en bättre utgång. Vi gör en lex Maria-anmälan för att se om vi kunde handlagt något annorlunda, säger Per Isacson, chefläkare Hallands sjukhus. 

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte uppgifter om patienterna ytterligare.

För mer information om den här händelsen, kontakta:

Per Isacson, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer på 1177.seOm Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsstrateg Hallands sjukhus
Charlotte Hallström -Johnsson