2019-09-26 09:00Pressmeddelande

Hallands sjukhus gör lex Maria-anmälan

Hallands sjukhus anmäler händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En av händelserna gäller en patient som fick hjärtstopp i samband med en operation på Hallands sjukhus Varberg. Hjärtstoppet, som inte gick att förebygga, behandlades och patienten har inte fått några men av händelsen.

– Anledningen till att vi gör en anmälan är att beredskapen i operationssalen inte var optimal för just den här situationen. Narkosläkare fanns på plats under en del av operationen, men borde ha varit närvarande under längre tid för att vid ett eventuellt hjärtstopp kunna ge särskild läkemedelsbehandling, säger Helena Gladh, chefläkare Hallands sjukhus.

Den andra händelsen gäller en patient med insulinbehandling, som vid ett par tillfällen vårdas på sjukhuset i Halmstad efter att ha kommit till akutmottagningen med lågt blodsocker. Vid ett vårdtillfälle justeras insulindosen, men den nya doseringen överförs inte mellan olika datasystem. Efter att patienten skrivits ut från sjukhuset ges därför inte insulin i rätt dosering. Patienten drabbas ännu en gång av lågt blodsocker, vilket ger en bestående skada.

Den tredje anmälan gäller brister i journalföring och dokumentation av en läkare på Hallands sjukhus Kungsbacka. Sjukhusets utredning visar att det saknas adekvat dokumentation för 186 patienter. Omhändertagandet av patienterna har säkerställts och det finns inga tecken på att någon patient kommit till skada.

– Det är viktigt att dokumentationen i vården sköts på rätt sätt. Därför anmäler vi det här enligt lex Maria, säger Helena Gladh.

Läkaren arbetar inte längre på Hallands sjukhus.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte uppgifter om patienterna ytterligare, såsom kön och ålder.

För mer information om den här händelsen, kontakta:

Helena Gladh, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria
 Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsstrateg Hallands sjukhus
Charlotte Hallström -Johnsson