2021-06-15 10:52Pressmeddelande

Hallands sjukhus anmäler två händelser enligt lex Maria

Hallands sjukhus anmäler två händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Den första händelsen gäller en patient som utreds på annat sjukhus där en förändring på sköldkörteln upptäcks i samband med undersökning. Patienten remitteras till Hallands sjukhus Halmstad och i remissen står felaktig sida av sköldkörteln angiven. Den felaktiga sidoangivelsen uppmärksammas inte vid de efterföljande utredningar som gjordes i Halland inför operation, och patientens friska sköldkörtellob opereras bort.  

- Efter händelsen har vi gjort förtydliganden i våra rutiner, för att undvika risk för att felaktig information förs vidare och inte uppmärksammas i utredningar framöver, säger Helena Gladh, chefläkare. 

Den andra händelsen gäller en patient som inkommer till Hallands sjukhus Halmstad för planerad operation av höftprotes. Under operationen tas en felaktig storlek på en av protesdelarna fram och används till patientenVid röntgenkontroll uppmärksammas att patienten fått fel storlek på sin protesdel. Patienten opereras på nytt där rätt protesdel sätts in och behandlas med förlängd antibiotikakur. 

- Vi har efter händelsen infört en tydligare rutin för att säkerställa att kommunikationen blir korrekt i det kritiska skedet när protesdelarna tas fram. Hyllan där protesdelarna förvaras har även märkts upp bättre, säger Helena Gladh.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte uppgifter om patienterna ytterligare.

För mer information om dessa händelser, kontakta:
Helena Gladh, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.

Fakta om patientsäkerhet
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
- Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
- Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
- Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer på 1177.se


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Hallands sjukhus
Marianne Kondrup