2021-04-14 10:47Pressmeddelande

Hallands sjukhus anmäler händelser enligt lex Maria

Hallands sjukhus anmäler två händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

 

Den första händelsen gäller en patient som kom till akutmottagningen i Varberg med plötslig svår smärta i pungen. Patienten får smärtlindring, undersöks av läkare och genomgår en ultraljudsundersökning.

Eftersom patientens smärta förbättras och ultraljudet kan tala för bitestikelinflammation bedöms det som en sådan. Patienten får antiinflammatorisk behandling och åker hem.

Efter några dagar kommer patienten tillbaka till akutmottagningen med förvärrade besvär. Ett nytt ultraljud görs som visar att patienten drabbats av en testikelvridning. Beslut fattas då om operation, men testikeln går inte att rädda.

- Effekten av insatt smärtlindring togs inte med i den samlade bedömningen av patienten vid det första besöket på akutmottagningen. Eftersom övriga symtom tydde på att patienten drabbats av en testikelvridning, så borde beslut om operation ha tagits redan då, säger Helena Gladh, chefläkare.

Den andra händelsen gäller en patient som var inlagd på Hallands sjukhus Varberg med anledning av en fallolycka. Patienten övervakas på hjärtavdelning på grund av avvikande hjärtrytm. Ett hjärtstopp inträffar och patienten genomgår hjärt- lungräddning, vilket stabiliserar hjärtrytmen. Patienten är tydligt påverkad efter händelsen med nedsatt andning och dålig syresättning.

Trots detta tas beslut att inte flytta patienten till intensivvårdsavdelningen (IVA), utan fortsatt övervakning och vård sker på hjärtintensivavdelningen (HIA). Patientens tillstånd försämras under natten, och på morgonen beslutas att patienten ska flyttas till IVA. Patienten blir allt mer instabil i sitt tillstånd och avlider efter ett nytt hjärtstopp.

- Patienten borde ha flyttats till IVA redan efter det första hjärtstoppet, vilket kunde förbättrat möjligheterna till en bättre utgång, säger Helena Gladh.

 

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte uppgifter om patienterna ytterligare.

 

För mer information om dessa händelser, kontakta:

Helena Gladh, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.

 

 

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

 

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

 

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

 

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

 

Läs mer på 1177.se

 

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Hallands sjukhus
Marianne Kondrup