2020-09-29 11:01Pressmeddelande

Hallands sjukhus anmäler händelser enligt lex Maria

Hallands sjukhus anmäler två händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Den första händelsen gäller en patient som söker vård på akutmottagning efter några dagars smärtor i en testikel. De undersökningar som görs tolkas som en inflammation, och patienten får behandling för detta.

Patienten blir dock sämre och kommer tillbaka till sjukhuset några dagar senare. Bedömningen blir då att blodförsörjningen till testikeln har strypts på grund av att testikeln varit vriden. Patienten opereras, men testikeln går inte att rädda.

– En vriden testikel behöver opereras inom ett par timmar för att minska risken för skada. Bedömningen är ändå att en akut operation borde gjorts första gången patienten kom till sjukhuset, säger Helena Gladh, chefläkare Hallands sjukhus.

Den andra händelsen gäller en patient som efter en operation fick en så kallad smärtpump, där smärtlindrande läkemedel ges via en tunn kateter. Eftersom dokumentationen om pumpen och om aktuella läkemedel var otillräcklig, och personalen var ovan vid den här typen av pump, fick patienten ett morfinliknande läkemedel istället för lokalbedövningsmedel.

– Patienten drabbades inte av någon skada, men vi anmäler händelsen eftersom det fanns en risk för påverkan på medvetande och andning, säger Helena Gladh.

Båda patienterna vårdades vid Hallands sjukhus Varberg. Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte uppgifter om patienterna ytterligare.

För mer information om den här händelsen, kontakta:

Helena Gladh, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer på 1177.seOm Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsstrateg Hallands sjukhus
Charlotte Hallström -Johnsson