2020-01-16 10:30Pressmeddelande

Hallands sjukhus anmäler händelser enligt lex Maria

Hallands sjukhus anmäler två händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Den ena händelsen gäller en patient som opereras på sjukhuset i Halmstad på grund av ryggbesvär. Omedelbart efter operationen får patienten ett hjärtstopp, som behandlas framgångsrikt. Patienten återhämtar sig och får behandling med läkemedel, men biverkningarna följs inte tillräckligt och patienten drabbas av en komplikation som kräver ytterligare en operation.

– När patienten opereras på nytt har bestående skador hunnit utvecklas, säger Helena Gladh, chefläkare Hallands sjukhus.

Den andra händelsen gäller en patient som kommer till akutmottagningen i Varberg på grund av buksmärtor. På akutmottagningen misstänker man att en testikel har vridit sig, så kallad testikeltorsion – ett tillstånd som innebär att blodförsörjningen till testikeln försämras och som kräver snabb behandling för att den inte ska skadas.

Istället för en akut operation görs flera undersökningar och när operationen väl görs är det inte längre möjligt att återställa cirkulationen, utan testikeln måste tas bort.

– Vid den här händelsen är det inte säkert att testikeln gått att rädda med en akut operation, men vi anmäler händelsen eftersom vi inte kan utesluta att fördröjningen av operationen haft betydelse, säger Helena Gladh.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte uppgifter om patienterna ytterligare.

För mer information om händelserna, kontakta:

Helena Gladh, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsstrateg Hallands sjukhus
Charlotte Hallström -Johnsson