2019-06-27 08:27Pressmeddelande

Hallands sjukhus anmäler händelser enligt lex Maria

Hallands sjukhus anmäler två händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Den ena händelsen gäller en patient med en hudförändring. På hudmottagningen i Halmstad konstateras att patienten har cancer. Patientens allmäntillstånd gör att man väljer att inte operera utan istället ge annan behandling. Den behandlingen hjälper inte, utan tumören fortsätter att växa och efter ett drygt år opereras den bort.

– Operationen har gått bra och tumören är borta. Anledningen till att vi anmäler den här händelsen är att det under året innan operationen fanns risk för att cancern skulle sprida sig, säger Helena Gladh, chefläkare.

Den andra händelsen rör en patient som har svårt att kissa och därför kommer till akutmottagningen i Varberg. Urinblåsan är full och töms med hjälp av en kateter. I samband med behandlingen får patienten en skada på urinröret. Komplikationen har lett till att patienten haft smärtor under en längre tid och även behövt söka vård flera gånger för detta. Dessutom behövde patienten genomgå ytterligare ett ingrepp, där man satte en kateter genom magen för att avlasta urinblåsan.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte uppgifter kring patienterna ytterligare, såsom kön och ålder.

För mer information om händelserna, kontakta:

Helena Gladh, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsstrateg Hallands sjukhus
Charlotte Hallström -Johnsson