2019-05-28 08:23Pressmeddelande

Hallands sjukhus anmäler händelser enligt lex Maria

Hallands sjukhus anmäler två händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Den ena händelsen gäller en patient som skulle opereras. Vid identitetskontrollen missuppfattades personnumret och patienten fick fel ID-band. Patienten sövdes och förbereddes för operationen. De ytterligare kontroller som är rutin visade att patienten tagits in på en sal där man förberett för operation av en annan patient.

– Man flyttade då rätt utrustning till salen och patienten kunde sedan opereras som planerat, säger Helena Gladh, chefläkare vid Hallands sjukhus.

Den andra händelsen gäller en patient som skulle operera en tumör i äggstocken. Efter den komplicerade operationen fick patienten besvär och efter några dagar upptäcktes en skada på tarmen.

– Skadan hade uppstått i samband med operationen och ledde till att patienten fick gå igenom ytterligare operationer, säger Helena Gladh.

Båda händelserna inträffade vid Hallands sjukhus Halmstad. Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte uppgifter kring patienterna ytterligare.

För mer information om den här händelsen, kontakta:

Helena Gladh, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:

Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria
 Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsstrateg Hallands sjukhus
Charlotte Hallström -Johnsson