2021-05-18 10:52Pressmeddelande

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

 

En patient inkommer till akutmottagningen vid Hallands sjukhus Halmstad efter att ha fallit på sitt boende och i samband med fallet slagit i huvudet. Patienten testas för Covid-19 i enlighet med akutmottagningens rutiner för att minska smittspridning, och läggs på ett eget rum på mottagningen i väntan på svar och utredning. I samband med omvårdnad av patienten lämnas britsen, som patienten ligger på, i högt upphissat läge.

 

När vårdpersonal senare går in i rummet igen finner man patienten på golvet. Patienten har då ådragit sig en höftfraktur, vilken behöver opereras.

 

- Till följd av att patienten lämnades utan tillsyn på en högt upphissad brits, drabbades patienten av en allvarlig vårdskada. Därför anmäler vi händelsen enligt lex Maria, säger Helena Gladh, chefläkare.

 

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte uppgifter om patienten ytterligare.

 

För mer information om den här händelsen, kontakta:

Helena Gladh, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.

 

 

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

 

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

 

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

 

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
- Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
-
Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
- Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

 

Läs mer på 1177.se


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Hallands sjukhus
Marianne Kondrup