2020-11-25 07:39Pressmeddelande

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Händelsen gäller en patient som larmar ambulans på grund av svåra smärtor i vänster armbåge, allmänpåverkan och lätta bröstsmärtor. Ambulanspersonalen tar ett EKG på patienten och i samråd med läkare på Hallands sjukhus görs bedömningen att patienten ska transporteras till akutmottagningen i Varberg.

På akutmottagningen inriktas behandlingen på smärtan i armbågen och det dröjer 45 minuter innan ett nytt EKG tas. Det nya EKG:et visar att patienten har en hjärtinfarkt. Patienten förs akut med ambulans till Halmstad för PCI, men avlider en kort stund efter ankomst.

- Vi anmäler händelsen då patienten borde ha utretts omedelbart vid ankomst till akutmottagningen för sina symtom på hjärtsjukdom – innan behandlingen av armbågen inleddes, säger Helena Gladh, chefläkare.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte uppgifter om patienten ytterligare.

* EKG är en metod för att mäta hjärtats elektriska aktivitet. Med ett EKG går det att upptäcka hjärtsjukdomar och störningar i hjärtats rytm.

*Vid PCI utförs en ballongsprängning av hjärtats kranskärl.

För mer information om den här händelsen, kontakta:
Helena Gladh, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:
Johanna Karlsson, kommunikationsstrateg, tfn 0720-85 78 58.

Fakta om patientsäkerhet
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer på 1177.se


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.