2020-12-09 13:28Pressmeddelande

Hallands kulturstrategi lyfter fram kritikens betydelse

Illustrerad omslagsbild med texten "Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024" och sida ur planen med rubriken "Läge för framtidsplaner!".Illustrationerna i Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024 är skapade av Helga Holmén.

Som första region i Sverige inför Halland konst- och kulturkritik som ett särskilt intresseområde. Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 antogs idag den 9 december av regionfullmäktige.

Konst- och kulturkritik bidrar till att uppmärksamma och skapa förståelse för konst och verk i alla genrer. Kritiken bidrar också till konstformernas utveckling. Medielandskapet, där kritiken är en del, har förändrats och antalet kritiska röster som når en bred allmänhet har minskat.

Konst- och kulturkritik är en konstform

Därför vill nu Region Halland stärka kritikens ställning genom att i den nya kulturstrategin beskriva kritiken som ett konstområde och dess utövare som kulturskapare. Kritiker får därmed möjlighet att söka stöd på samma villkor som utövare av andra konstformer.

– Region Halland ska arbeta för att genomarbetad kritik skapas, publiceras och presenteras i Halland. Vi vill att fler röster blir hörda i det offentliga kritiska samtalet, säger Lovisa Aldrin (L), ordförande i driftnämnd Kultur och skola.

Konst och kultur är en självklar del av den bästa livsplatsen

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 har arbetats fram i dialog med kommuner, idéburen sektor och professionella kulturskapare i Halland.

Hallands kulturstrategi och kulturplan är en av de tre genomförandestrategier som visar hur vi i Halland ska förverkliga den regionala utvecklingsstrategin ”Halland - Bästa Livsplatsen 2035”, som nu är ute på remiss och ska beslutas nästa år.

Kulturplanen utgör även Region Hallands ansökan om statliga medel till regional kultur och den ligger till grund för verksamhetsplaner och vilka regionala kulturstöd som förmedlas.

"Fri konstutövning och de kreativa näringarna är inte bara en tillväxtfaktor som skapar attraktivitet för hela Halland. Det är också det som medskapar ett öppet, fritt och demokratiskt samhälle där människor kan växa i sinnet”, skriver Lovisa Aldrin i förordet till Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024.

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 kan laddas ner på regionhalland.se/kulturplan

Kontakt

Lovisa Aldrin (L), ordförande driftnämnd Kultur och skola, telefon 070-749 00 55, e-post: lovisa.aldrin@regionhalland.se

Eva Nyhammar, förvaltningschef Kultur och skola, telefon: 035-17 98 89, e-post: Eva.Nyhammar@regionhalland.se Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.