2021-02-22 14:47Pressmeddelande

Hallands befolkning fortsätter att öka – men i minskad takt

Den positiva befolkningsutvecklingen i Halland fortsatte även under 2020. Antalet invånare ökade med 2 900 personer, vilket var en minskning jämfört med förra året, men samtidigt den procentuellt sett näst största ökningen i landet.

Att ökningstakten avtog berodde på att befolkningsökningen i riket som helhet nästan halverades och på att länets flytt- och födelsenetto minskade jämfört med 2019.

Hallands befolkning uppgick till 336 748 invånare den 31 december 2020. Under året ökade befolkningen i länets samtliga kommuner med undantag för Hylte. Falkenbergs kommun hade den högsta tillväxten (1,5 procent), vilket var i nivå med året före. I övriga kommuner avtog tillväxttakten och kraftigast inbromsning registrerades i Laholms kommun. I faktiska tal hade Halmstads kommun den högsta tillväxten följt av Varberg och Falkenberg.

Invandring ligger fortfarande bakom en betydande del av folkmängdsökningen i Halland men inte i lika stor utsträckning som de föregående åren. Invandringen svarade för 41 procent av den totala folkökningen, att jämföra med 54 procent 2017. Under året stod det inrikes flyttnettot för 46 procent av befolkningsökningen i länet och födelsenettot för 13 procent.

2020 hade samtliga kommuner i länet förutom Laholm ett födelseöverskott och fem kommuner fick också ett tillskott via inflyttningar från övriga landet. Högst inrikes flyttnetto hade Varbergs och Falkenbergs kommun.

Pandemin har sannolikt påverkat befolkningsutvecklingen i landet och regionen under året. Migrationen har minskat och antalet döda ökat jämfört med föregående år.

Kontakt:
Robin Rikardsson, analytiker
robin.rikardsson@regionhalland.se

 

Mer fakta om Halland!

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg regional utveckling
Ingela Richardson

Relaterad media