2021-04-14 10:00Pressmeddelande

Halland Bästa Livsplatsen – både på kortare och längre sikt

Sällan har innehållet i en årsredovisning redan varit så känt och samtidigt varit en så viktig grund för fortsatt arbete. Förutsättningarna är goda, bland annat för Region Hallands arbete med den riktning som presenteras i den regionala utvecklingsstrategi, som nu är klar för beslut.

Regionstyrelsens sammanträde inleddes med en summering av pandemiläget för Regionstyrelsen. Trots fortsatt mycket smitta och allt för många sjukhusvårdade, så ser läget något ljusare ut. Antalet döda eller invånare som behöver IVA-vård är i nationell jämförelsevis lågt och vaccinationerna mot covid-19 löper på enligt plan i och i den mån vaccinet levereras. Den senaste tiden har dock en hög andel personer från andra län bokat vaccinationstider i Halland och diskussioner pågår nu kring hantering nationellt. Runt 25% av tiderna bokas av personer från andra län och effekten blir allt mer kännbar. Konsekvensen kan bli att Region Hallands vaccinationsinsats försenas.

– Det är inte alls bra och helt oacceptabelt att våra invånare riskerar att få en försenad insats för att vi ligger bra till vad gäller vaccinationerna, säger Mikaela Waltersson. Även om det känns tillfredsställande att vi kan erbjuda de äldsta och mest sköra vaccinationsskyddet först, så finns inte förutsättningar att vaccinera övriga läns invånare. Vi har hög kapacitet, men eftersom vaccintilldelningen är kopplad till folkbokföringen, så finns inte täckning för det inflöde vi ser nu. Vi har lyft frågan på nationell nivå och hoppas på att kunna lösa detta så snabbt som möjligt.

Årsredovisning 2020

Det som kan sammanfatta pandemiår 2020, har drabbat alla på olika sätt och inneburit en prövning för Region Hallands verksamheter. Utvecklingen under året har krävt snabb omställning, där Region Halland anpassat och delvis byggt om verksamheter och samtidigt tagit flera stora kliv i den riktning vi var på väg, tillsammans med andra aktörer. Arbetet med bland annat en uppsnabbad digitalisering, rörlighet i organisationen och hur vi nyttjat våra muskler som stor organisation, har skett för öppen ridå. Invånarnas behov och intresse för vad vi lyckas åstadkomma har följt och stärkt Region Hallands arbete hela vägen.

– Vi har inte bara fått se prov på flexibilitet och kompetens, utan även på ett nytt ledarskap och ett nytt medarbetarskap. Under bara ett år har vi följt organisationsgenomgripande förändringar, förklarar Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson. Det gemensamma fokus pandemin tvingat oss till, har inneburit att vi fått följa upp och agera löpande på läget. Vi har fått nya perspektiv, blivit sammansvetsade och väl rustade för utveckling, även för år utan samma dramatiska utmaningar.

Årsredovisningen, som beslutas av Regionfullmäktige, beskriver hur fullmäktiges fokusområden nås tillsammans med det ekonomiska resultatet 797 miljoner kronor. En stor del av överskottet kan härledas till pandemirelaterade ersättningar.

– Jag kan bara konstatera att vi trots pandemi har lyckats upprätthålla en god verksamhet och inte tappat sikte på målen, säger Mikaela Waltersson. Och trots en tidvis mycket tuff situation för våra medarbetare, så trivs man allt bättre i våra verksamheter.

Regional Utvecklingsstrategi 2035
Ett viktigt arbete som löpt på under pandemin är arbetet med Regional Utvecklingsstrategi för Halland 2035 (RUS), som påbörjades 2018. Kommuner, myndigheter, idéburen sektor, näringsliv, politiska partier, invånare i olika åldrar har på olika sätt varit involverade i framtagandet av det förslag som nu är färdigt för beslut i Regionfullmäktige. Strategin har växt fram till sin slutgiltiga form utifrån de perspektiv och insikter som dialoger, informationsmöten och enkäter bidragit med.

– Kärnan i strategin är att Halland som bästa livsplats år 2035 är en plats som präglas av jämlikhet och hållbarhet, och att vi för att nå dit behöver nyttja våra styrkor, ta itu med våra utmaningar och ta oss an arbetet tillsammans, beskriver Mikaela Waltersson.

Den regionala utvecklingsstrategi är den övergripande riktningen och vägledningen för Hallands utveckling de närmaste 15 åren, men den omfattar också tre centrala strategier som på kortare sikt prioriterar och tydliggör förflyttning utifrån RUS:ens riktning. De centrala strategierna är kommande Tillväxtstrategi för Halland, Hälso- och sjukvårdsstrategi och Kulturstrategi med kulturplan.

– Genom att anta Regional utvecklingsstrategi idag, ger vi förutsättningarna för det som är viktigt på riktigt –  genomförandet. Eftersom strategin avser att vara en riktningsvisare för en bredd av aktörer och organisationer så har vi fokuserat på de områden som håller oss samman, där vi oavsett våra olika perspektiv ser nyttan av att röra oss åt samma håll, mot bästa livsplatsen 2035.  

Avgift säsongsinfluensa

Under Regionstyrelsens aprilmöte presenterades inte bara ovanstående avgörande beskrivningar, utan också beslutsförslag om avgifter för vaccinering mot kommande säsongsinfluensa. Regionstyrelsen antog förslaget att föreslå Regionfullmäktige att besluta om fortsatt avgiftsfri vaccinering mot säsongsinfluensa för några av de grupper som löper störst risk att drabbas hårdast av influensa. Det gäller alla invånare som är 65 år och äldre, de som bor tillsammans med personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar samt de som tillhör medicinska riskgrupper.

–  Vaccination mot säsongsinfluensan minskar lidande för de som drabbas, men bedöms också vara kostnadseffektivt förklarar Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson. Förhoppningsvis innebär det både att fler vaccinerar sig och att medarbetarna i vården behöver lägga mindre tid på administration.

Kontakt:
Johanna Wiechel-Steier, kommunikationsdirektör, 070-082 22 14


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.