2021-09-09 10:58Pressmeddelande

Gemensamt krafttag för hållbara måltider i Hallands offentliga kök

Region Halland och de halländska kommunerna har ingått samverkan när det gäller inköp av livsmedel till de offentliga köken – som serverar mat på skolor, till vård- och omsorg och på sjukhus. Det handlar om inköp för drygt 255 miljoner kronor varje år. Målet är en hållbar produktion i hela ledet – från odling till det att livsmedlet serveras till matgästerna.

Se video!
 Unik upphandlingssamverkan – så gjorde vi det!

Livsmedel som upphandlas till offentliga verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Med vår upphandlingssamverkan får vi gemensamma mål på måltidernas kvalitet och ställer gemensamma krav på hållbar livsmedelsproduktion.

Se video!
Vår upphandlingssamverkan gör skillnad!

Principerna för hur arbetet ska gå till har tagits fram av ”Hallands Livsmedelsnätverk” som består av regionen och de halländska kommunerna. Tanken är att det ska bli lättare att ställa krav på kvalitet, klimatsmarta måltider, hållbarhet och djurskydd.

Upphandlingar av livsmedel är både tidskrävande och komplexa att genomföra. För att effektivisera verksamheten har nätverket genomfört ett projekt för att ta fram principer för hur inköp av livsmedel ska gå till. Principerna syftar till att man ska nå gemensamma mål lättare, uartbyta kunskaper och erfarenheter inom den offentliga upphandlingen samt att arbeta mer resurseffektivt.

Se video!
Så använder vi inköpsprinciperna för livsmedel!

Här är några exempel på de krav som ställs i de gemensamma principerna för livsmedelsinköp:

 • Svenska mervärden i djurskyddslagstiftningen ska efterfrågas vid alla inköp av animaliska livsmedel.  Kött, fågel, ägg och mejeriprodukter ska komma från djur som har fötts, uppfötts och slaktats enligt viktiga principer i den svenska djurskyddslagstiftningen.
 • Foder ska under hela uppfödningstiden vara fritt från icke certifierad soja och GMO i märkningspliktig mängd.
 • Livsmedel som medför korta transportavstånd, från producent till slutkund, prioriteras.
 • Fisk och skaldjur ska klara krav som motsvarar MSC:s (Marine Stewardship Councils), ASC:s (Aquaculture Stewardship Council) eller som är markerade som "Bra" enligt Upphandlingsmyndighetens fisklista, undantag för lax där ”var försiktig med” accepteras.
 • Krav ska ställas i nivå med svensk miljölagstiftning för frukt, grönt och spannmål som kan produceras inhemskt, och i första hand väljas utifrån svensk säsong.
 • Kaffe, te, kakao och bananer ska vara ekologiskt, socialt och hållbart producerade.
 • Hållbarhetskrav ska ställas som medför att matsvinn minskar i alla led, från producent till slutkund.
 • Livsmedelsförpackningar ska så långt som det är möjligt vara fria från utfasningsämne som till exempel, Bisfenol A.
 • All palmolja ska vara certifierad och ansvarsfullt producerad.
 • Livsmedelsproduktion som medför låg miljöpåverkan ska främjas med avseende på slutna kretslopp, vatten, energi, transporter, bekämpningsmedel och klimatpåverkan räknat i koldioxidekvivalenter.
 • Respektive upphandlande myndighet beslutar om sina egna ekologiska mål..

Se video!
Upphandlingssamverkan ger trygghet för matgästen och branschen!

Nyordningen ska förhoppningsvis även bidra till att de offentliga köken i Halland blir mer attraktiva som kunder samt att mindre företag inom livsmedelsproduktion, både inom och utanför länsgränserna, ska känna sig trygga och våga investera i sina verksamheter.

Per Svensson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Falkenbergs kommun
0346-88 61 32
per.svensson@pol.falkenberg.se

Jonas Bergman (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Halmstad kommun
072-233 64 16
jonas.bergman@halmstad.se

Ronny Löfquist (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Hylte kommun
0345-180 00
ronny.lofquist@hylte.se

Lisa Andersson (M9
Kommunstyrelsens ordförande
Kungsbacka kommun
070-667 20 46
lisa.andersson@kungsbacka.se

Erling Cronqvist (C)
Kommunstyrelsens ordförande
Laholms kommun
070-597 77 82
erling.cronqvist@laholm.se

Ann-Charlotte Stenkil (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Varbergs kommun
070-348 58 13
ann-charlotte.olsson.stenkil@varberg.se

Mikaela Waltersson (M)
Regionstyrelsens ordförande
Region Halland
070-325 42 15
mikaela.waltersson@regionhalland.se

Kontaktpersoner Hallands livsmedelsnätverk

Falkenberg

Agneta Elofsson, Verksamhetschef, kost och städservice, 072-522 48 88, agneta.elovsson@falkenberg.se

Halmstad
Lisa Larsson, Verksamhetschef, måltidsservice, 079-063 03 58, lisa.larsson1@halmstad.se

Hylte
Charlotte Karlsson, Kostchef, 073-371 81 86, charlotte.karlsson@hylte.se

Kungsbacka
Anna Hallin, Hållbarhetssamordnare inköp, 0300-83 41 43, anna.hallin@kungsbacka.se

Laholm
Eva Ahlgren, Upphandlare, 070-606 16 62, eva.ahlgren@laholm.se.
Ann Gredander, Områdeschef kostservice 072-538 8731, ann.gredander@laholm.se

Varberg
Anna Johansson, Verksamhetsutvecklare måltid, 070-269 71 73, anna.johansson3@varberg.se

Region Halland
Eva Nolenstam, Utvecklare regionservice, 070-640 19 55, eva.nolenstam@regionhalland.se


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg regional utveckling
Ingela Richardson