2021-06-09 11:00Pressmeddelande

Budget när vi rustar för en ny tid

Budget för kommande år, uppföljningsrapport för första delen av 2021 samt rapport om ett glädjande lågt smittläge stod bland annat på agendan, när Regionstyrelsen samlades för ett sista digitalt sammanträde före sommaruppehållet.

I den första uppföljningsrapporten för året prognostiseras regionens balanskravsresultat till 538 mnkr. Trots att smittspridningen i Halland under en tid varit den högsta i landet, är Region Halland i nationell jämförelse bland de tre regioner som har bäst tillgänglighet både till nybesök och till operation eller annan åtgärd. Samtidigt har antalet besök i form av distanskontakt fortsatt att öka. 

– Vi har haft ett högre behov av slutenvård och intensivvård under lång tid nu, säger Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson. Hallänningarna har sökt akutvård i lägre omfattning men vi har också tvingats dra ner på den planerade vården eftersom många behövt arbeta med pandemirelaterad hälso- och sjukvård. I ljuset av detta är vi därför nöjda med att vi kunnat erbjuda en så pass god tillgänglighet.

I takt med att fler och fler nu vaccineras så minskar smittan och därmed de konsekvenser pandemin innebär för individer, hälso- och sjukvård och samhälle. Samtidigt är effekterna av pandemin ännu inte helt kända. Utöver givna prövningar, har pandemin också inneburit att verksamheter och medarbetare visat prov på stor omställningsförmåga och samtidigt kunnat erbjuda en vård av hög kvalitet. Delar av Region Hallands utbud har också digitaliserats i snabb takt. Regionstyrelsen tog beslut om att föreslå Regionfullmäktige att besluta om alliansens budgetförslag, som tar fasta på det fortsatta behovet av en flexibel, hållbar och utvecklingsorienterad budget.

– Vi ser nu att hela vårt samhällsuppdrag och kanske särskilt inom hälso- och sjukvården, delvis antar nya former, säger Mikaela Waltersson. Vår budget möter upp detta där vi ser att det både behöver finnas utrymme både för medarbetarnas och verksamheternas återhämtning och för de behov som successivt blir allt tydligare. Samtidigt ska vi ge förutsättningar för en fortsatt hög utvecklingstakt.

Verksamhetens nettokostnader 2022 uppgår till 11 441 mnkr vilket är en ökning med 3,5 % jämfört med budget för 2021. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning summeras till 11 855 mnkr och det budgeterade resultatet för 2022 landar på 414 mnkr. Skattesatsen är oförändrad och blir 11,40 %

– Vi har god ekonomi konstaterar Mikaela Waltersson. Det är ett resultat av en lyhörd styrning utifrån vad en ständigt föränderlig verklighet innebär i praktiken. Vi menar att det är mest ansvarsfulla är att fortsätta värna detta. För oss är det en hållbar ekonomi.

De olika hållbarhetsperspektiven präglar årets budget, där en ytterligare växel läggs in. Bland annat görs förstärkningar vad gäller tidiga insatser för barn och unga samt inom psykiatrin och den palliativa vården. Tarmcancerscreening införs i Halland, precis som basutbildning för undersköterskor. Fortsatt arbete med bredbandsutbyggnad och med att med att stärka näringslivets konkurrenskraft möjliggörs också genom olika förstärkningar i redan pågående arbeten i årets budget. Ett större grepp tas med att minska klimatpåverkan, både genom effektivisering av användandet av naturresurser och genom arbete med en hållbar infrastruktur. Mikaela Waltersson summerar:

– För oss handlar hållbarhet om ansvarstagande, både för individer och system. Vi ska fortsätta stärka det som är bra och göra insatser där vi kan bli bättre. I kommande budget tycker vi det står klart att vi varken kompromissar om hållbarhet eller ansvarstagande, utan snarare skapar de bästa förutsättningarna för ett fortsatt livskraftigt Halland.

Kontakt:
Mikaela Waltersson, regionstyrelsens ordförande, 070 325 42 15

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.