2021-05-26 15:34Pressmeddelande

Beslut om vårdcentralsfilialer vid Driftnämnden Närsjukvårds majmöte

Vid dagens möte för Driftnämnden Närsjukvård har beslut tagits om att avveckla vårdcentralsfilialerna Simlångsdalen, Åled och Rolfstorp. Filialen i Kungsäter kommer att vara kvar och rörande filialen Harplinge krävs en bredare utredning för hela Vårdcentralen Getinge-Harplinges område.

Sommaren 2020 gav Driftnämnden Närsjukvård förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av Vårdcentralen Hallands mindre utbudspunkter (filialer). Utifrån utredningen har Driftnämnden idag beslutat att:

• Filialerna Simlångsdalen, Åled och Rolfstorp avvecklas under 2021.
• För filialen i Kungsäter ska förvaltningen återkomma med förslag på åtgärder som krävs för att kunna bedriva en kvalitativ verksamhet anpassad efter ortens behov.
• För filialen Harplinge ges förvaltningen i uppdrag att ge ett samlat förslag kring hur det framtida vårdutbudet i upptagningsområdet för Getinge-Harplinge bäst utvecklas för att möta kommande behov.

Dessutom har Driftnämnden vid dagens möte tagit beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att se över hur Närsjukvårdens vårdcentraler arbetar med hembesök samt att utreda vilket behov en utökning av mobil vård skulle kunna fylla. Uppdraget avser utredning av vilka resurser som kan komma ifråga om kompetens, kostnader samt geografiska utmaningar för att möjliggöra förutsättningar för mobil vård.

- Det är ett tufft beslut, men vi har vänt på varje sten och landat i att vi får ut mer vård genom att slå ihop filialerna med sina vårdcentraler, säger Axel Storckenfeldt (M), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård. Det finns inga centrala pengar, att åtgärda de omfattande lokalbehoven skulle innebära att vi hade behövt minska antalet tjänster vilket vi inte är beredda att göra.

- Filialen i Kungsäter utmärker sig på flera sätt, den har minst renoveringsbehov och den ligger längst ifrån en vårdcentral, vi har därför gjort bedömningen att det finns förutsättningar att behålla och rusta upp filialen, säger Axel Storckenfeldt.

- Samtidigt har Driftnämnden lämnat två uppdrag till förvaltningen för att stärka tillgängligheten till vården på olika sätt, fortsätter Axel Storckenfeldt. Det handlar dels om det tidigare uppdraget om att starta en digital vårdcentral under 2021, dels om dagens uppdrag kring att se över vad fler mobila vårdbesök kan innebära för invånarna.

- Vi Socialdemokrater anser att utan förslag på andra alternativ lägga ner dessa filialer blir ett svek mot boende på landsbygden och försämrar servicen samt förflyttar vården längre ifrån invånarna i Halland, säger Patrik Thorsson Nilsson (S), 2:e vice ordförande Driftnämnden Närsjukvård.

Förvaltningen ska återkomma med förslag på tidplan vid nästa nämndsammanträde gällande uppdragen kring Kungsäter och Getinge-Harplinge.

Bakgrund:
Driftnämnden Närsjukvård gav sommaren 2020 förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av Vårdcentralens Hallands mindre utbudspunkter (filialer). Utgångspunkten för analysen var att kunna erbjuda invånarna en säker, jämlik och effektiv vård till god kvalitet och tillgänglighet.
Olika faktorer beaktades i utredningen. Bland annat vilket utbud av vård som erbjuds, möjlighet att uppnå en god, säker och jämlik vårdkvalitet, öppettider, lokalernas och utrustningens skick, närheten till annan vårdcentral, antal besök och arbetsmiljö.

Länk till handlingar: Driftnämnden Närsjukvård 2021-05-26

För mer information, vänligen kontakta:
Axel Storckenfeldt (M), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 072-085 61 06
Patrik Thorsson Nilsson (S), 2:e vice ordförande Driftnämnden Närsjukvård, 070-878 73 90
Karin Hesselgaard, förvaltningschef Närsjukvården Halland, 076-723 28 63Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Närsjukvården
Anna Stålnacke