2021-03-19 08:00Pressmeddelande

Ambulanssjukvården Halland gör lex Maria-anmälan

Ambulanssjukvården Halland anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Händelsen handlar om en patient som föll från sin rullstol och bedömdes därefter vid flera tillfällen av både sjuksköterskor från den kommunala hemsjukvården i Falkenberg och av sjuksköterskor i ambulanssjukvården. Bedömningen var att patienten inte var allvarligt skadad. Telefonkontakt togs med läkare och patienten stannade i hemmet med sin personliga assistent.  Patienten blev dagen efter akut försämrad och transporterades då med ambulans till sjukhus där han senare avled.

Händelsen har utretts av ambulanssjukvården i samarbete med övriga vårdgivare.

 

För mer information om den här händelsen, kontakta:

Frozkhan Jainul Abdeen, chefläkare Ambulanssjukvården Halland, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00.

 

Fakta om patientsäkerhet och lex Maria

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men, till att patienten blir helt bra.

Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Maria är att granska vårdgivarens utredning. Om IVO bedömer att vårdgivarens utredning följer gällande bestämmelser avslutar IVO ärendet.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
• ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
• har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
• ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Mer information om lex Maria på www.ivo.se. Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsstrateg Ambulans, diagnostik och hälsa
Lisa Falkeby