2019-05-15 14:33Pressmeddelande

Allt färre patienter får trycksår under sin sjukhusvistelse

Hallands sjukhus arbetar systematiskt med att minska vårdskadorna. En effekt är att andelen patienter som får trycksår under sin vårdtid nästan halverats jämfört med förra året.
- Det känns väldigt positivt att det förebyggande arbetet gett så goda resultat, säger Christian Lidén (C), ordförande i Driftnämnden Hallands sjukhus.

Driftnämnden Hallands sjukhus sammanträde hölls vid Hallands sjukhus Kungsbacka där politikerna fick en rundvandring på sjukhuset i samband med dagens möte. I Kungsbacka bedrivs en framgångsrik verksamhet som de senaste åren fått många utmärkelser och priser. På sjukhuset finns mottagningsverksamhet inom flera specialiteter och här genomförs planerade operationer där patienten kan gå hem samma dag. Bland annat görs en stor del av regionens bråckoperationer på operationsavdelningen som även fick Region Hallands kvalitetspris år 2018.
På sjukhuset finns även en vårdavdelning som tar emot äldre patienter som behöver rehabilitering, patienter i livets slutskede samt patienter som behöver stanna kvar efter en operation.

En av punkterna på dagordningen var uppföljningsrapport 1 som omfattar perioden januari-mars 2019. Rapporten visar att Hallands sjukhus bedriver en vård med hög kvalitet och tillgänglighet. Trenden är att medelvårdtiden och beläggningsgraden minskar och allt färre patienter behöver återvända till sjukhuset inom 30 dagar för att bli inlagda.

En bidragande faktor till de positiva resultaten är det systematiska arbetet med att minska vårdskador, bland annat trycksår. Den årliga nationella trycksårsmätningen visade att andelen patienter i Hallands som fått ett trycksår under sin vårdtid nästan halverats och regionen tillhör en av de tre regioner i Sverige som har lägst förekomst av trycksår. Vid mättillfället år 2019 hade andelen patienter som fått ett trycksår minskat från 8 procent till 4,5 procent.
Christian Lidén framhåller att trycksår innebär ett stort lidande för patienterna och kräver omfattande vårdinsatser, men kan förhindras med förebyggande åtgärder tillsammans med andra vårdgivare.

- Vi är stolta över det goda arbete som finns inom Hallands sjukhus när det gäller förbättringsarbeten av olika slag och det fina samarbetet med kommunerna och närsjukvården för att förhindra att patienterna får trycksår, understryker Christian Lidén.

Länk handlingar, Driftnämnden Hallands sjukhus 2019-05-15


För mer information, vänligen kontakta:

Christian Lidén (C), ordförande Driftnämnden Hallands sjukhus: 070-623 99 09
Lena Johansson, tf sjukhuschef,  070-316 65 60

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Hallands sjukhus
Marianne Kondrup