2019-02-28 11:24Pressmeddelande

Hallänningarna mår bra och har stort förtroende för vården

I dag presenteras resultatet av Hälso- och sjukvårdsbarometern som visar hur invånarna uppfattar hälso- och sjukvården. Resultatet pekar på att hallänningarna i hög utsträckning anser att de har tillgång till den vård de behöver och att förtroendet för vården är fortsatt högt. Det man är mindre nöjd med är väntetiderna.

Varje år får invånare i Sverige möjlighet att dela med sig av sig av hur de uppfattar hälso- och sjukvården. I undersökningen får invånarna besvara frågor om bland annat tillgänglighet, väntetider och förtroende för vården. Inom samtliga områden ligger Halland över eller i nivå med övriga landet. Dock kan man se en tendens att siffrorna är sjunkande sedan förra mätningen.

En ny fråga i årets undersökning handlar om digitala vårdbesök. Trots att användningen av nätläkartjänster och olika appar ökar i hela landet, så säger sig 60 procent i Halland sakna förtroende för digitala vårdbesök.

Upplever sig friskast i landet
Undersökningen visar att 73 procent av hallänningarna bedömer sitt hälsotillstånd som bra eller mycket bra, vilket är högst siffa i landet.

 Ett område som också ligger högt i undersökningen är det förtroende som invånarna i Halland upplever för vården som helhet. När det gäller förtroende för sin vårdcentral ligger Halland till och med högst i riket. På frågan vad som skulle kunna öka förtroendet ytterligare är det svar som fått högst resultat; samma läkare varje gång.

Däremot ser resultatet inte lika bra ut när det gäller uppfattningen om väntetider är rimliga, både till vårdcentral och sjukhus, där siffrorna är betydligt lägre.

– Undersökningen visar generellt på ett mycket bra resultat för Region Halland. Men det är inte siffrorna i sig som betyder mest utan det centrala är att invånarna upplever att de har en bra hälsa och att deras uppfattning om vården är positiv. Utifrån denna höga nivå behöver vi fortsätta arbetet med att minska väntetiderna och även titta närmre på de områden där resultaten börjar vända nedåt, säger Ola Johansson, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Om du har frågor kring hur vi jobbar med vården, kontakta:
Ola Johansson, tf hälso- och sjukvårdsdirektör, 073-201 23 22

Om du frågor kring statistiken, kontakta:
Anders Thorstensson, utvecklingsstrateg, 072-171 53 58 

 

Fakta om Hälso- och sjukvårdsbarometern
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården.

Målet med Hälso- och sjukvårdsbarometern är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och när­stående. Undersökningen ger underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, lo­kalt och nationellt.

Hälso- och sjukvårdsbarometern genomförs årligen på uppdrag av samtliga regioner och landsting. Arbetet leds och samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Vill du veta mer om Hälso- och sjukvårdsbarometern eller ta del av det nationella resultatet, så kan du läsa vidare på SKLs webbsidaOm Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg hälso- och sjukvård
Louise Ingman