2018-11-01 08:11Pressmeddelande

Hallands sjukhus lex Maria-anmäler händelse

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Händelsen gäller ett barn med återkommande besvär med att kissa, som en kväll kommer till akutmottagningen i Varberg. En ultraljudsundersökning av urinblåsan visar att den är överfull. Kontakt tas med flera olika specialister och man gör flera försök att tömma blåsan med hjälp av en urinkateter, men utan framgång.

Patienten tas efter det till barnkliniken i Halmstad för vidare vård. Flera kliniker är inblandade i vården och till slut måste man söva barnet för att tömma blåsan med hjälp av en kateter.

– Patienten löpte risk att drabbas av en allvarlig vårdskada eftersom urinblåsan var överfull lång tid innan man slutligen kunde tömma den, säger Birgitta Lagerqvist, chefläkare Hallands sjukhus. 

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte patientens ålder eller kön.

För mer information om den här händelsen, kontakta:
Birgitta Lagerqvist, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00.

Pressmeddelandet publicerat av:
Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62.

Fakta om patientsäkerhet
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-MariaOm Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Hallands sjukhus
Marianne Kondrup