2019-03-15 07:55Pressmeddelande

Ambulanssjukvården Halland anmäler händelse enligt lex Maria

Ambulanssjukvården Halland anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Händelsen gäller en patient som i hemmet insjuknat med talsvårigheter och hängande mungipa. Ambulanspersonal som kom till patientens hem gjorde där bedömningen att patienten var återställd.

När samma patient kommer till akutmottagning på Hallands Sjukhus två dagar senare konstateras symptom förenliga med stroke. Patienten blir då inlagd på strokeavdelning för utredning och behandling.

Med hänsyn till patientsäkerheten kommenteras inte närmare uppgifter om patienten.

Överläkaren för Ambulanssjukvården Halland har idag lämnat in en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

För mer information om den här händelsen, kontakta:

Jörgen Regnell, överläkare Ambulanssjukvården och 1177 Vårdguiden på telefon, 072-964 17 04.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659):

  • Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. 
  • Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-MariaOm Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsstrateg Ambulans, diagnostik och hälsa
Lisa Falkeby - föräldraledig