2018-10-31 10:40Pressmeddelande

Alliansens förslag till mål och budget 2019 har presenterats

Utveckling av Halland och dess hälso- och sjukvård är i fokus när målen för Region Halland 2019 presenteras. Samtidigt innehåller majoritetens budgetförslag både besparingskrav för verksamheterna och avgiftshöjningar för patienterna för att komma till rätta med de ekonomiska utmaningarna.

– Vår stora utmaning den kommande mandatperioden är att lyckas med våra prioriteringar för att få en ekonomi i balans. Vi behöver investera i rätt saker för att kunna driva utveckling och fortsätta leverera bra vård till hallänningarna. Samtidigt behöver vi koncentrera vår verksamhet till kärnuppdraget för att stoppa kostnadsutvecklingen som har varit för hög under lång tid, säger regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M).
Arbetet med att effektivisera verksamheten har pågått i flera år. Det har gett ekonomisk effekt, men är inte tillräckligt. Därför krävs nu fler åtgärder för att stoppa kostnadsutvecklingen och mål som pekar på områden som utvecklar verksamheten och Halland. Sammanlagt finns tio fokusområden i Mål och budget 2019.

Fokus på ett bristområde och patienternas behov
Vården i Sverige är i världsklass. Och vården i Region Halland toppar listorna inom nästan alla de områden som mäts nationellt, utom ett. Därför är ett av fokusområdena för 2019 hjärtsjukvård. Ett annat fokusområde är digitalisering, som är en viktig drivkraft för förändring mot en modern hälso- och sjukvård. Använd rätt kan digitaliseringen på längre sikt bidra till att minska kostnadsutvecklingen, vilket är helt avgörande för att Hallands invånare ska kunna erbjudas en god och nära vård av hög kvalitet även i framtiden.
– Vi vill sätta fokus på sammanhållen vård och att möta fler vårdbehov nära patienterna. Region Halland måste ge patienten nya sätt att komma i kontakt med sjukvården så den blir mer individualiserad och får ökad tillgänglighet. Det kräver samverkan med kommunerna och utveckling för att exempelvis kunna möta patienter ännu mer digitalt, säger Tommy Rydfeldt (L).

Förändrade patientavgifter för ökad styrning
Förslaget innehåller en minskad budget för alla verksamheter inom Region Halland. För att kunna behålla en högkvalitativ vård och samtidigt styra patienter till rätt vårdnivå, så finns även en del nya avgifter och avgiftshöjningar med i förslaget. De föreslagna höjningarna gör att vården i Halland går från att vara bland de billigaste i Sverige till att kosta ungefär lika mycket som i övriga landet. Förslaget till patientavgifter 2019 hittar du här!
– Vi i Halland kan inte både vara bäst och billigast, vi ser tydligt att den ekvationen inte går ihop. Men högkostnadsskyddet gör att de som är i stort behov av vård i de flesta fall inte får högre kostnader per år än de har i dag. Det är de med störst behov vi vill öka tillgängligheten för och avgifterna är ett sätt att styra behoven till rätt vårdnivå, säger, säger Benny Strandberg (KD). 

Bättre förutsättningar för pendling gynnar regional utveckling
Inom området för regional utveckling ligger fokus på att Halland även fortsättningsvis ska ha en hög attraktivitet, stark konkurrenskraft och fler i arbete.
Befolkningsutvecklingen är positiv men ger också utmaningar i att exempelvis kunna bemanna viktiga samhällsfunktioner. Halland behöver arbetskraft från andra regioner och hallänningar behöver kunna arbetspendla. Satsningar som kommer att bidra till att öka kollektivtrafikens attraktivitet de närmaste åren är till exempel upprustning av Öresundstågen, ett nytt system för biljettköp inom stora delar av Sverige samt en gemensam taxa med en gränsrabatt över närliggande länsgränser.
– Det halländska näringslivet behöver ökad kompetens för att kunna växa. Region Halland deltar aktivt i arbetet för att skapa ett utbildningsutbud som matchar behovet av kompetens på arbetsmarknaden. Förutom utbildningsinsatser så handlar det om validering av tidigare utbildningar både från Sverige och utomlands. Dessutom fortsätter bredbandsutbyggnaden i Halland under 2019, säger Helene Andersson (C).

Mål och budget 2019 beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige den 21 november. Regionfullmäktige har redan beslutat att skatten blir oförändrad kommande år. Den sammanlagda budgeten 2019 ligger på cirka 10 miljarder kronor, vilket är nästan en halv miljard högre än budgeten för 2018.

För mer information:
Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande, 0703-25 42 15
Helene Andersson (C), 070-675 61 62
Tommy Rydfeldt (L), 0727-26 48 30
Benny Strandberg (KD), 0707-32 47 07

 

 

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Vikarierande kommunikationsdirektör
Anna Wallefors